Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 10472OverigWet geluidhinder

Logo Asten

Wegverkeerslawaai

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor de ontwikkeling van 3 appartementen aan Prins Bernhardstraat 19 te Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van 3 appartementen die aan de Prins Bernhardstraat 19 te Asten worden ontwikkeld. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde ontwikkeling van 3 appartementen niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Logtenstraat.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 22 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.