Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 10275VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Hoogeveen

Nr.2019/01

Rotonde Het Haagje/Kanaalweg/ Mr. Cramerweg / Wolfsbosstraat te Hoogeveen

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

Overwegende:

 • -

  Dat het kruispunt Het Haagje - Kanaalweg een voorrangskruispunt is dat met verkeerslichten is geregeld;

 • -

  Dat de verkeersregelinstallatie verouderd is;

 • -

  Dat er met enige regelmaat storingen zijn aan de installatie;

 • -

  Dat de wachttijden voor het kruispunt soms erg oplopen;

 • -

  Dat een rotonde een veilige kruispuntoplossing is;

 • -

  Dat een rotonde op dit kruispunt nu en in de toekomst zorgdraagt voor een goede afwikkeling van het verkeer, ook in de spitsperioden;

 • -

  Dat een rotonde hier, ruimtelijk gezien, goed kan worden ingepast;

 • -

  Dat een rotonde daarom de voorkeur heeft boven een nieuwe verkeersregelinstallatie;

 • -

  Dat de genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Hoogeveen;

 • -

  dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

Besluiten:

 • I.

  Tot het inrichten van het kruispunt Het Haagje - Kanaalweg als rotonde;

 • III.

  De maatregel bestaat uit een herinrichting en het plaatsen van de borden B06, D01 en D02ro_BB22 (BM18), van de bijlage 1 van het RVV 1990.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

Hoogeveen, 14 februari 2019

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie en Leefomgeving

Te r visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 20 februari 2019 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.

Bijlage(n):

-Situatietekening rotonde Het Haagje - Kanaalweg

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

In het bezwaarschrift vermeldt u:

 • uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

 • de datum van uw bezwaarschrift;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

 • waarom u het niet met het besluit eens bent;

 • uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling  bestuursrecht, Postbus 150,  9700 AD  Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.