Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 10186Overig

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2019, 2019-0000021372, tot aanwijzing van ASC Nederland B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoekschrift van ASC Nederland B.V. te Breda van 29 januari 2019;

Overwegende, dat het verzoek van ASC Nederland B.V. vergezeld gaat van accreditatiecertificaat nr. I298 voor accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012 van de Raad voor Accreditatie betreffende de onderzoeken en procedures waarvoor zij verzoekt aangewezen en aangemeld te worden;

Gelet op artikel 7a, eerste lid van de Warenwet en artikel 12 van het Warenwetbesluit liften 2016.

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. wet:

Warenwet;

b. besluit:

Warenwetbesluit liften 2016;

c. beschikking:

het besluit waarmee ASC Nederland B.V. wordt aangewezen als EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie;

d. EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, richtlijn:

hetgeen het Warenwetbesluit liften 2016 daaronder verstaat;

e. ASC Nederland B.V.:

ASC Nederland B.V., Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL te Breda, KvK-nummer 52084671, vestigingsnummer 000022050612.

Artikel 2

ASC Nederland B.V. wordt aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie die op het werkveld liften bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Richtlijn 2014/33/EU

Liften en veiligheidscomponenten voor liften

Nr.

Werkveld

Taken

Methode & procedure

1

Liften

Eindcontrole voor liften

Bijlage V

Artikel 3

ASC Nederland B.V. wordt aangewezen als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie die op het werkveld liften bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Warenwetbesluit liften 2016

Keuring van liften in de gebruiksfase

Nr.

Werkveld

Taken

Methode & procedure

1

Liften

Keuring van liften na de eerste ingebruikneming

(periodieke keuring)

Artikel 18 Warenwetbesluit liften 2016

2

Liften

Keuring van liften vóór de ingebruikneming na elke

reparatie of wijziging

Artikel 18 Warenwetbesluit liften 2016

Artikel 4

  • 1. Indien de accreditatie voor het werkveld waarvoor de instantie is aangewezen, komt te vervallen, zal deze aanwijzing aldus worden geschorst, dat de instantie niet meer bevoegd is tot het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden, maar wel verplicht is zorg te dragen voor de overdracht van de desbetreffende klantdossiers aan een door de klant te bepalen conformiteitsbeoordelingsinstantie waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel, indien op het desbetreffende werkveld geen andere conformiteitsbeoordelingsinstantie werkzaam is, aan de Minister op een door hem te bepalen wijze.

  • 2. Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie niet meer voldoet aan de aanwijzingscriteria die zijn vermeld in artikel 7a, eerste lid van de Warenwet, artikel 12 van het Warenwetbesluit liften 2016 of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.

  • 3. Een aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie die haar taken waarvoor zij is aangewezen beëindigt of waarvan de aanwijzing door tijdsverloop vervalt of waarvan de aanwijzing door Onze Minister wordt ingetrokken, draagt tijdig voorafgaand aan de beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk de datum waarop de aanwijzing eindigt, haar dossiers over aan een andere certificerende instelling waarmee haar certificaathouders een overeenkomst zijn aangegaan. Indien er geen andere certificerende instelling is, draagt de certificerende instelling de dossiers tijdig over aan Onze Minister.

Artikel 5

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze nieuwe beschikking wordt geplaatst komt de volgende beschikking te vervallen:

  • beschikking 2018-0000006890 met publicatiedatum 6 maart 2018 en publicatienummer 12133.

Reeds afgegeven certificaten onder deze beschikking blijven onverminderd geldig.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze beschikking vervalt met ingang van 1 februari 2024.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, L.M.N. Kroon Directeur Toezicht