Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2019, 10018Overig

Intrekkingsbesluit voor 216 Accountants B.V., Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 7 februari 2019

Kenmerk: 2019-0000030134

Bij brieven van 23 februari 2018, 2018-0000134978 en 29 januari 2019, 2019-0000054071, heeft 216 Accountants B.V. verzocht om intrekking van het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2016, 2016-0000061771.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.13 van de Wet basisregistratie personen en artikel 44 van het Besluit basisregistratie personen wordt aan dit verzoek tegemoetgekomen.

Artikel 1

Het besluit van de Minister van 26 januari 2016, met kenmerk 2016-0000061771, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

Het besluit en de bijlage bij het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 februari 2019

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

TOELICHTING

Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

In het onderhavige besluit wordt het autorisatiebesluit 26 januari 2016, 2016-0000061771, dat aan 216 Accountants B.V. is verleend, ingetrokken. De vier pensioenfondsen die staan genoemd in bijlage I van het besluit zijn geliquideerd.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.