Instellingsbesluit toetsing raming belasting premieontvangsten

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Financiën;

b. commissie:

commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een Commissie Toetsing systematiek raming van de belasting- en premieontvangsten

 • 2. De commissie heeft tot taak:

  • Een onafhankelijke toetsing te verrichten voor de systematiek van de raming van de belasting- en premieontvangsten

Artikel 3 samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste 6 andere leden.

 • 2. De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd.

 • 3. De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4. Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

 • 5. De voorzitter en overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Minister.

Artikel 4 Instellingsduur

Na het uitbrengen van het advies of het rapport wordt de commissie per 1 september 2018 opgeheven.

Artikel 5 Leden

 • 1. Voor de duur van de commissie zijn tot lid van de commissie benoemd:

  • a. de heer prof. dr. C.A. de Kam te Groningen, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. dr. C.L.J. Caminada te Leiden;

  • c. mevrouw dr. S.J. Kok te Voorburg;

  • d. de heer M.C.H. Kuip BSc te Voorburg;

  • e. de heer drs. G.A. van Pruissen te Haarlem;

  • f. de heer dr. ir. S. van Veldhuizen te Rotterdam;

  • g. de heer dr. J.P. Verbruggen te Rotterdam;

Artikel 6 Secretariaat

 • 1. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 3. In het secretariaat wordt voorzien door de Minister van Financiën.

 • 4. De Minister draagt, na overleg met de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 7 Werkwijze

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 8 Inwinnen van inlichtingen

De leden van de commissie zijn bevoegd zich voor het inwinnen van inlichtingen te wenden tot personen en instellingen en hen te verzoeken die medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 9 Medewerkingsplicht ambtenaren

Ambtenaren van het Ministerie van Financiën zijn verplicht om de leden van de commissie de verlangde medewerking te verlenen, voor zover deze samenhangt met hun ambtelijke taak.

Artikel 10 Informatieplicht

De commissie verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 11 Eindrapport

De commissie brengt vóór 1 augustus 2018 haar eindrapport uit aan de Minister.

Artikel 12 Vergoeding

 • 1. De voorzitter en prof. dr. C.L.J. Caminada ontvangen per vergadering een vergoeding, voor zover zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en hiermee niet het in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedoelde maximumbedrag overschrijden.

 • 2. De vergoeding per vergadering van prof. dr. C.L.J. Caminada bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 3. De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 13 Kosten van de commissie

 • 1. De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2. De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de Minister aan.

Artikel 14 Verantwoording

De commissie biedt de Minister vóór 1 augustus 2018 een (eind)verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de periode waarin de commissie werkzaam is geweest. Desgewenst kan de commissie het eindverslag gelijktijdig met het eindrapport indienen.

Artikel 15 Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht of overgedragen.

Artikel 16 Archiefbescheiden

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Financiën.

Artikel 17 Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 januari 2018.

Artikel 18 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven