Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2018, 9753Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Parkeren

Logo Bergen (NH)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Parkeren ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een aanvulling op de bestaande bestemmingsplannen van de gemeente Bergen, en bevat regels voor het parkeren en laad- en losvoorzieningen in Bergen. Het bestemmingsplan is opgesteld, omdat de huidige bepalingen hierover uit de Bouwverordening verdwijnen. Het bestemmingsplan parkeren is opgesteld voor het hele grondgebied van de gemeente Bergen.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 22 februari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID NL.IMRO.0373.BPGparkeren-B001. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tijdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Bergen, postbus 175, 1860 AD, Bergen, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan parkeren’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 088-9097290. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. 088-9097290 of via e-mail mariekeachterkamp@debuch.nl.

Bergen NH, 21 februari 2018