Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2018, 9480Overig

Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties selectie in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 7 april 2014

Kenmerk: 2014-0000199015

In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder b, van het Besluit BRP in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement.;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

f. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

g. de selectieverstrekking van gegevens:

de selectieverstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder b, van het Besluit BRP;

h. het Agentschap BPR:

het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. De selectieverstrekking van gegevens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2

  • 1. Op de selectiedatum worden de persoonslijsten van ingeschrevenen geselecteerd, voor zover deze ingeschrevenen EU-burgers zijn uit andere lidstaten dan Nederland en zij in Nederland willen stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  • 2. Onverminderd het eerste lid worden de gegevens van de persoonslijsten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Europese Richtlijn 93/109/EC.

  • 3. Van de geselecteerde persoonslijsten worden op de leveringsdatum de in de bijlage opgenomen gegevens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt voor zover deze gegevens op de persoonslijsten zijn opgenomen.

  • 4. De selectiedatum en de leveringsdatum worden door het Agentschap BPR in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld.

Paragraaf 3 Overige verstrekkingen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 3

  • 1. Indien een verstrekking aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

  • 2. Indien aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4. De verzending en de ontvangst van berichten

Artikel 4

Nadat schriftelijke overeenstemming is bereikt met het Agentschap BPR kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruik maken van een alternatief medium als bedoeld in de systeembeschrijving bij verstrekking van gegevens als bedoeld in paragraaf 2.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 april 2014 en werkt terug tot en met 1 april 2014.

Het besluit en de bijlage bij het besluit worden ter inzage gelegd. Van de terinzagelegging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 7 april 2014

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, G.M. Keijzer-Baldé Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevensen Reisdocumenten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

   

13

KIESRECHT

   

13.31.10

Aanduiding Europees kiesrecht

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De selectieverstrekking van gegevens

Eenmalig of periodiek worden persoonslijsten geselecteerd die aan een of meerdere voorwaarden voldoen. Van de geselecteerde persoonslijsten wordt een vastgestelde set gegevens verstrekt.

Overige verstrekkingen

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. De verzending en ontvangst van berichten

Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar aanleiding van infrastructurele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en over andere relevante onderwerpen dient overeenstemming te zijn met Agentschap BPR.

4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement (in deze toelichting genoemd: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t, van de Wet BRP.

Op grond van de EU-richtlijn 93/109/EC tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement kunnen onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, in Nederland aan de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement deelnemen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangewezen om, namens de burgemeester en wethouders, de gegevens door te geven aan de andere lidstaten van de Europese Unie. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontleent de gegevens daarvoor aan de basisregistratie personen. Burgemeester en wethouders nemen daarin namelijk de gegevens op van kiezers uit andere lidstaten die hun kiesgerechtigheid voor de verkiezing van het Europees Parlement in Nederland willen registreren.

4.1. Wijzen van verstrekken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ten behoeve van de verkiezingen voor het Europees Parlement gegevens nodig uit de basisregistratie personen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt hiervoor een eenmalige selectieverstrekking.

De selectieverstrekking van gegevens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eenmalig worden de persoonslijsten van de doelgroep zoals omschreven in artikel 2 geselecteerd. Van de geselecteerde persoonslijsten worden de gegevens, opgenomen in de bijlage aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt.

4.2. Toelichting te verstrekken gegevens

De selectieverstrekking aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nodig om uitvoering te geven aan de Europese Richtlijn 93/109/EC, die stelt dat EU-burgers mogen stemmen in een ander land dan het land van herkomst. Om te voorkomen dat deze EU-burgers zowel in land van verblijf als land van herkomst hun stem kunnen uitbrengen is de selectieverstrekking aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noodzakelijk. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in verband met de uitvoering van zijn taak gegevens nodig over de geboorteplaats en geboorteland van de persoon die zich wil registreren om hem te identificeren. Daarnaast is het gegeven nationaliteit noodzakelijk om te kunnen controleren wat het land van herkomst is.

5. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.