Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoutenStaatscourant 2018, 9399VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Houten

Onderwerp: Instellen tonnagebeperking en aslastbeperking brug Groeneweg t.h.v. kruising met de Achterdijk

Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van

artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),

gelet op de doelstellingen en de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeers-

regels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake

het Wegverkeer (BABW),

OVERWEGENDE:

dat zich op de Groeneweg t.h.v. kruising met de Achterdijk een brug bevindt;

dat deze brug dateert uit het jaar 1938 en bestaat uit een betonconstructie;

dat in september 2017 door ingenieursbureau Westenberg een onderzoek is gedaan naar de

constructie en de draagkracht van de brug en uit de conclusie van dit rapport blijkt dat de brug

volgens de NEN-EN 19921-2 en slechts voldoende daadkracht heeft om te kunnen voldoen aan

verkeer met een maximaal gewicht van 20 ton en een aslast van 5 t;

dat direct tijdelijke verkeersmaatregelen zijn getroffen in de vorm van het plaatsen verkeersborden

C20 (aslastbeperking) en C21 (tonnagebeperking);

dat in het tweede kwartaal van dit jaar herstelwerkzaamheden aan de brug moeten gebeuren;

dat het vanwege deze herstelwerkzaamheden en vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid

gewenst is de tijdelijke plaatsing van de verkeersborden C20 en C21 om te zetten in een definitieve

verkeersmaatregel;

dat hiervoor een vooraankondiging staat op de Lekdijk;

dat deze vooraankondiging bestaat uit de verkeersborden C20 en C21 van bijlage 1 van het RVV

1990 met een tekstbord ‘na 650 meter’;

dat aan dit verkeersbesluit het volgende belang, als bedoeld in artikel 2 van de WVW 1994 ten

grondslag ligt:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met het team Verkeer van de politie

eenheid Midden Nederland, cluster West;

dat door de korpschef van politie gemandateerde medewerker van politie eenheid Midden

Nederland, team Verkeer, cluster West-Utrecht positief is geadviseerd;

dat de Groeneweg/Achterdijk is gelegen buiten de bebouwde kom en in beheer en

onderhoud is bij de gemeente Houten;

BESLUIT:

1.door middel van de geplaatste borden C20 en C21 en onderbord ‘na 650 meter’ van bijlage 1

van het RVV 1990 de brug op de Groeneweg t.h.v. de kruising met de Achterdijk gesloten te

verklaren voor verkeer met een totaal gewicht van meer dan 50 ton en een aslast van meer dan

2 ton, een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening

d.d. 14 februari 2018;

 • 1.

  dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   Politie Midden Nederland, West Utrecht, afdeling Verkeer;

  • -

   gemeente Houten, meldpunt Toezicht Openbare Ruimte;

Houten, d.d. 14 februari 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

mevrouw J. van Leeuwen

hoofd cluster Tactiek en Strategie

afdeling Beheer Openbare Ruimte

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het bovengenoemd besluit kunnen daartegen op grond

van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van

burgermeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag, volgend op de datum van

publicatie in het Houtens Nieuws. Bovendien moet het bezwaar worden ondertekend, en moet het

tenminste bevatten:

 • -

  de naam en adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden);

 • -

  de redenen waarop het bezwaarschrift is gebaseerd;

 • -

  de handtekening van de indiener.

Wij verzoeken u ook om uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden zodat wij contact met

kunnen opnemen.

U kunt een bezwaarschrift behalve schriftelijk ook digitaal indienen. Voor digitale indiening maakt u

gebruik van het formulier op de website van de gemeente (www.houten.nl) te vinden onder “Digitaal

loket”. Het inloggen met behulp van DigiD geldt in dat geval als een digitale handtekening.

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing

intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. In dat geval kunt u tegelijk met het indienen van het

bezwaarschrift of kort daarna de rechter vragen om een voorlopige voorziening.

Dit betekent dat een regeling kan worden getroffen voor de periode gedurende welke het

bezwaarschrift in behandeling is. Er moet dan wel sprake zijn van “onverwijlde spoed”. Een verzoek

om een voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling

bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorziening (adres: Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 13023, 3507 LA

te Utrecht). Digitaal indienen met behulp van DigiD kan ook via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige

voorziening zijn kosten verbonden.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het bovengenoemd besluit kunnen daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag, volgend op de datum van publicatie in het Houtens Nieuws. Bovendien moet het bezwaar worden ondertekend, en moet het tenminste bevatten:

 • -

  de naam en adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van dit besluit vermelden);

 • -

  de redenen waarop het bezwaarschrift is gebaseerd;

 • -

  de handtekening van de indiener.

Wij verzoeken u ook om uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden zodat wij contact met kunnen opnemen.

U kunt een bezwaarschrift behalve schriftelijk ook digitaal indienen. Voor digitale indiening maakt u

gebruik van het formulier op de website van de gemeente (www.houten.nl) te vinden onder “Digitaal

loket”. Het inloggen met behulp van DigiD geldt in dat geval als een digitale handtekening.

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing

intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. In dat geval kunt u tegelijk met het indienen van het

bezwaarschrift of kort daarna de rechter vragen om een voorlopige voorziening.

Dit betekent dat een regeling kan worden getroffen voor de periode gedurende welke het

bezwaarschrift in behandeling is. Er moet dan wel sprake zijn van “onverwijlde spoed”. Een verzoek

om een voorlopige voorziening dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling

bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorziening (adres: Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 13023, 3507 LA

te Utrecht). Digitaal indienen met behulp van DigiD kan ook via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige

voorziening zijn kosten verbonden.