Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2018, 8615OverigGewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Mierlo’s Welkom”

Logo Geldrop-Mierlo

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken ingevolge artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op 5 februari 2018 het bestemmingsplan “Mierlo’s Welkom” gewijzigd vastgesteld heeft.

 

Ontwikkelaar Bastille BV te Mierlo is voornemens gronden aan de Hekelstraat te Mierlo te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw.

Het project bestaat uit de realisatie van maximaal 28 grondgebonden woningen, waarvan 6 vrijstaande woningen en 22 geschakelde woningen. Deze laatste groep woningen bestaat uit 6 starterswoningen en 16 levensloopbestendige woningen.

Deze herontwikkeling kent aansluiting bij bestaande woningbouw in de kern Mierlo van de gemeente Geldrop-Mierlo en vormt een invulling van een thans onbebouwde locatie aan de Geldropseweg te Mierlo, zijnde de doorgaande weg van Mierlo naar Helmond, ter plaatse van de kruising met de Industrieweg.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5.800 m2 en bevindt zich binnen de bebouwde kom van Mierlo. De begrenzing van het plangebied bestaat ten noorden uit infrastructuur (Industrieweg) en woningen met tuin aan alle overige zijden (Hekelstraat en Ellenaar).

 

De ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage gelegen heeft, aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op het opnemen van een ontsluitingsweg voor alle verkeer via een toegangsweg van en naar de Industrieweg en het toevoegen van een paragraaf in de plantoelichting die betrekking heeft op de MER-rapportage.

Met ingang van donderdag 15 februari 2018 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur in het informatiecentrum  in het gemeentehuis in Geldrop, Dwarsstraat 70. Indien u buiten deze tijden de stukken wilt inzien kunt u daarvoor een afspraak maken met Peter Verstraaten (Afdeling Ruimte) via het telefoonnummer 14 040.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook in te zien op de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl, en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen 6 weken vanaf de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen. Het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de Voorzitter van die Afdeling. Ook kan op grond van artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht beroep ingesteld worden door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend in de ontwerp-fase. Als gevolg van de gewijzigde vaststelling kan ook door iedere belanghebbende beroep ingesteld worden tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn doorgevoerd.

 

Een beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Aan het instellen van een beroep zijn kosten (griffierechten) verbonden.

 

Geldrop-Mierlo, 14 februari 2018