Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan bestemming Warmenhuizerweg 21 te Warmenhuizen , gemeente Schagen

Logo Schagen

Burgemeester en wethouders van Schagen maken bekend, dat zij op 30 januari 2018 hebben besloten tot wijziging van de bestemming van het perceel Warmenhuizerweg 21, te Warmenhuizen.

Inhoud wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders hebben gebruik gemaakt van de bevoegdheid op grond van artikel 3.7 onder e van de planregels van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Harenkarspel” (NL.IMRO.0441.BPLGH2009-OH02) om het plan te wijzigen door de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ te wijzigen in ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Hiermee wordt het planologisch mogelijk gemaakt om de agrarische bedrijfswoning als zelfstandige woning te bewonen.

Gewijzigde vaststelling

Het wijzigingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreft de verduidelijking van de koppeling met het onderliggende moederplan doormiddel van het toevoegen van desbetreffende regels (inhoudelijk is hiermee niets veranderd).

Ter inzage

Het besluit, het vastgestelde wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken

zijn met ingang van 13 februari 2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.overheid.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL. IMRO.0441.WPLGHWHWG21-VA01

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0224 210 400.

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://schagen.gemeentedocumenten.nl/Bestemmingsplannen//NL.IMRO.0441.WPLGHWHWG21-VA01 

Beroep tegen de vaststelling

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:

  • -

    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan naar voren heeft gebracht;

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan naar voren te brengen;

  • -

    een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht.

 

Naar boven