Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 7484Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling wijzigingsplan Zuidervaart 19, Zuidschermer, gemeente Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het college in zijn vergadering van 9 januari 2018 heeft besloten om het wijzigingsplan “Zuidervaart 19, Zuidschermer” gewijzigd vast te stellen.

 

Gebied

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de gronden behorende bij het perceel Zuidervaart 19 in Zuidschermer.

 

Doel

Het wijzigingsplan voorziet in een vormaanpassing van het bouwvlak. De bouwkavel wordt niet vergroot.

 

Inzage

Het ontwerp van het wijzigingsplan is gepubliceerd op 11 oktober 2017 en heeft met ingang van 12 oktober 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er is wel een ambtelijke wijziging op het ontwerp doorgevoerd. Het wijzigingsplan is ten opzichte van het ontwerp van het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen die in het wijzigingsplan zijn aangebracht zijn in een aparte bijlage “Nota van wijzigingen wijzigingsplan Zuidervaart 19, Zuidschermer” dat behoort tot het raadsbesluit aangegeven.

 

Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Zuidervaart 19, Zuidschermer en de daarbij behorende stukken, liggen van 8 februari 2018 tot en met woensdag 22 maart 2018 voor een ieder ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan Zuidervaart 19, Zuidschermer of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.WP00106-0305

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het bestemmingsplanplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:

 

  • -

    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad,

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken,

  • -

    een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

  

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.