Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 73713OverigKennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor de vaststelling van een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai voor het realiseren van een appartementencomplex met twee winkels (detailhandel) en een fietsenparkeerkelder op de locatie August Allebéplein 43 en 45, Marius Bauerstraat 30A1 t/m 30K4 (uitgezonderd 30I en 30J) in Amsterdam (OLO 3465425)

Logo Amsterdam

Het college van Burgemeester en wethouders van Amsterdam maakt ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) alsmede artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft het voornemen een besluit te nemen voor de vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing. Dit wil zeggen dat het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van 25 december 2018 tot en met 5 februari 2019 bij het Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op onze website www.amsterdam.nl

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ligt op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze terinzagelegging kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Afd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen, stadsdeel Nieuw-West, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam.

Wij verzoeken u hierbij het OLO-nummer te vermelden.

De belanghebbende die over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht – of de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht - kan tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam.

Amsterdam, 24 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam

namens deze,

 

Mw. mr. R. de By

Teammanager Vergunningen Stadsdeel Nieuw-West wnd.