Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 73706Interne regelingen

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 14 december 2018, 1451011-184476-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 in verband met aanpassing tarieven NVWA en COKZ

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op de artikelen 13b, 16, vierde lid, en 33 van de Warenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. ‘€ 0,01155’ vervangen door ‘€ 0,01188’;

b. ‘€ 69,30’ vervangen door ‘€ 71,28’;

c. ‘€ 531,30’ vervangen door ‘€ 546,48’;

d. ‘€ 0,01501’ vervangen door ‘€0,01545’;

e. ‘€ 90,06’ vervangen door ‘€ 92,70’;

f. ‘€ 690,46’ vervangen door ‘€ 710,70’;

g. ‘€ 164,43’ vervangen door ‘€ 157,52’;

h. ‘€ 33,81’ vervangen door ‘€ 32,39’.

2. In het derde lid wordt:

a. ‘€ 757,31’ vervangen door ‘€ 779,27’;

b. ‘€ 1.514,60’ vervangen door ‘€ 1.558,52’;

c. ‘€ 3.029,25’ vervangen door ‘€ 3.117,10’;

d. ‘€ 4.543,87’ vervangen door ‘€ 4.675,64’;

e. ‘€ 984,48’ vervangen door ‘€ 1.013,03’;

f. ‘€ 1.968,99’ vervangen door ‘€ 2.026,09’;

g. ‘€ 3.938,01’ vervangen door ‘€ 4.052,21’;

h. ‘€ 5.915,10’ vervangen door ‘€ 6.086,64’.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. '€ 0,01155' vervangen door '€ 0,01188';

b. '€ 69,30' vervangen door '€ 71,28';

c. '€ 531,30' vervangen door '€ 546,48';

d. '€ 0,01501' vervangen door '€ 0,01545';

e. '€ 90,06' vervangen door '€ 92,70';

f. '€ 690,46' vervangen door '€ 710,70';

g. '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52';

h. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39'.

2. In het derde lid wordt:

a. '€ 757,31' vervangen door '€ 779,27';

b. '€ 1.514,60' vervangen door '€ 1.558,52';

c. '€ 3.029,25' vervangen door '€ 3.117,10';

d. '€ 4.543,87' vervangen door '€ 4.675,64';

e. '€ 984,48' vervangen door '€ 1.013,03';

f. '€ 1.968,99' vervangen door '€ 2.026,09';

g. '€ 3.938,01' vervangen door '€ 4.052,21';

h. '€ 5.915,10' vervangen door '€ 6.086,64 '.

C

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt:

a. '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52';

b. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39';

c. 'inspectiewerkzaamheden' vervangen door 'werkzaamheden'.

2. In het zesde lid wordt:

a. '€ 76,80' vervangen door '€ 78,60';

b. '€ 19,20' vervangen door '€ 19,65';

c. '€ 71,09' vervangen door '€ 72,45'.

3. De onderdelen a tot en met d in het zevende lid komen te luiden:

a. € 61,20 aanvraagtarief;

b. € 56,25 starttarief;

c. € 18,75 per kwartier dat aan de werkzaamheden is besteed door de persoon die met de werkzaamheden is belast; en

d. € 70,05 administratiekosten.

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt:

a. '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52';

b. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39';

c. 'inspectiewerkzaamheden' vervangen door 'werkzaamheden'.

2. In het vierde lid wordt:

a. '€ 76,80' vervangen door '€ 78,60';

b. '€ 19,20' vervangen door '€ 19,65';

c. '€ 71,10' vervangen door '€ 72,45'.

3. In het vijfde lid wordt:

a. '€ 55,88' vervangen door '€ 56,25';

b. '€ 18,33' vervangen door '€ 18,75';

c. '€ 69,00' vervangen door '€ 70,05'.

E

In artikel 10, tweede lid, wordt:

a. '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52';

b. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39'.

F

In artikel 11, tweede lid, wordt '€ 44,43' vervangen door '€ 45,72'.

G

In artikel 12, derde lid, wordt:

a. '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52';

b. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39'.

H

In artikel 13, tweede lid, wordt '€ 0,1183' vervangen door '€ 0,1217'.

I

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt '€ 10,14' telkens vervangen door '€ 9,71'.

2. In het derde lid wordt '€ 33,81' telkens vervangen door '€ 32,39'.

J

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt '€ 33,81' telkens vervangen door '€ 32,39'.

2. In het derde lid wordt '€ 10,14' telkens vervangen door '€ 9,71'.

K

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt '€ 72,77' vervangen door '€ 74,88'.

2. In het derde lid wordt '€ 101,54' vervangen door '€ 104,48'.

3. In het vierde en achtste lid wordt '€ 106,99' telkens vervangen door '€ 110,09'.

4. In het vierde, vijfde, zevende en achtste lid wordt '€ 21,82' telkens vervangen door '€ 22,45'.

5. In het zesde lid wordt:

a. '€ 43,64' vervangen door '€ 44,90';

b. '€ 218,19' vervangen door '€ 224,50'.

6. In het negende lid wordt:

a. '€ 76,80' vervangen door '€ 78,60';

b. '€ 19,20' vervangen door '€ 19,65';

c. '€ 71,10' vervangen door '€ 72,45'.

7. In het tiende lid wordt:

a. '€ 55,88' vervangen door '€ 56,25';

b. '€ 18,33' vervangen door '€ 18,75';

c. '€ 69,00' vervangen door '€ 70,05'.

8. In het elfde lid wordt:

a. '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52';

b. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39'.

L

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39'.

2. In het derde lid wordt '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52'.

M

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste twee leden komen te luiden:

  • 1. De NVWA berekent aan de exploitant, de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van een inrichting die een aanvraag indient voor een exportverklaring, de kosten hiervan door.

  • 2. De kosten voor een exportverklaring, bedoeld in het eerste lid, bedragen € 56,76 per aangevraagde exportverklaring indien de aanvraag ten minste voor 14.00 uur op de derde werkdag voor de voorgenomen export is aangevraagd.

2. In het vierde lid wordt '€ 281,81' vervangen door '€ 289,98'.

3. In het zesde lid wordt:

a. '€ 164,43' vervangen door '€ 157,52';

b. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39'.

N

In artikel 24, tweede lid, wordt:

a. '€ 22,05' vervangen door '€ 22,80';

b. '€ 1,25” vervangen door '€ 1,50'.

O

In de bijlage wordt:

a. '€ 33,81' vervangen door '€ 32,39';

b. '€ 67,62' vervangen door '€ 64,78';

c. '€ 135,24' vervangen door '€ 129,56';

d. '€ 202,86' vervangen door '€ 194,34';

e. '€ 270,48' vervangen door '€ 259,12';

f. '€ 338,10' vervangen door '€ 323,90';

g. '€ 405,72' vervangen door '€ 388,68';

h. '€ 473,34' vervangen door '€ 453,46';

i. '€ 540,96' vervangen door '€ 518,24';

j. '€ 608,58' vervangen door '€ 583,02';

k. '€ 676,20' vervangen door '€ 647,80';

l. '€ 743,82' vervangen door '€ 712,58';

m. '€ 811,44' vervangen door '€ 777,36'.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Algemeen

In de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 (verder: de regeling) is onder andere vastgesteld voor welke keuring- en toezichtwerkzaamheden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (verder: NVWA) en de Stichting Centraal orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (verder: COKZ) kosten in rekening kunnen brengen. In deze regeling zijn ook de tarieven opgenomen die de NVWA en het COKZ in rekening brengen.

Uitgangspunt is dat de kosten die de NVWA en het COKZ maken, zijn verdisconteerd in het tarief en dat het tarief kostendekkend is. Het streven naar kostendekkende tarieven leidt tot periodieke aanpassing van de tarieven aan loon- en prijsontwikkelingen en ontwikkelingen in het toezicht, voor zover deze ontwikkelingen van invloed zijn op kosten die de NVWA maakt bij het verrichten van de hiervoor genoemde keuring- en toezichtwerkzaamheden. Deze regeling zorgt voor de aanpassing van de tarieven. Dit kan zowel een verhoging als een verlaging van de tarieven betekenen.

De tariefswijzigingen zijn in overeenstemming met het rapport Maat Houden (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 882/20041.

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)2. Deze consultatie heeft niet geleid tot commentaar op de ontwerpregeling.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Deze regeling heeft geen effect op de administratieve lasten of nalevingskosten. Tarieven en retributies zijn financiële lasten en vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk. Zij worden aldus niet aangemerkt als regeldruk die voortvloeit uit wet- of regelgeving. De kennisnemingskosten zijn nihil.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel C, onder 1, subonderdeel c, onderdeel D, onder 1, subonderdeel c

In artikel 8, vierde lid en 9, tweede lid van de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 wordt 'inspectiewerkzaamheden' vervangen door 'werkzaamheden'. Daarmee kunnen ook administratieve onderzoeken die op kantoor worden uitgevoerd vergoed worden.

Artikel I, onderdeel A, onderdeel B, onderdeel C, onder 1, onderdeel D, onder 1, onderdeel E, onderdeel F, onderdeel G, onderdeel H, onderdeel I, onderdeel J, onderdeel K, onder 1 tot en met 5 en 8, onderdeel L, onderdeel M, onderdeel O

De tariefswijziging betreft voornamelijk een aanpassing aan de loon- en prijsontwikkelingen (indexering). De indexering bedraagt 2,9% en is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de ‘loonvoet sector overheid’ en de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’ uit de Macro Economische Verkenning 2019 van het Centraal Planbureau. Bij de consultatie van de tarieven was uitgegaan van 3,6%, aansluitend bij de CAO Rijk. Aangezien andere sectoren uitgaan van een lagere indexering is deze naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn enkele tarieven gecorrigeerd naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waaruit volgt dat initiële interne opleidingskosten ten onrechte worden geïnd (betreft opleidingskosten voor de interne opleiding tot officiële assistent, officiële dierenarts en practitioner). Deze correctie is voor alle erkende bedrijven doorgevoerd. Als de correctie namelijk alleen voor slachterijen zou worden doorgevoerd zou het retributiemodel van de NVWA moeten worden aangepast. Aanpassing van het retributiemodel kost meer dan de extra kosten van initiële opleidingen die hiermee voor de overheid komen. Dit leidt tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van circa € 175.000,-.

Artikel I, onderdeel C, onder 2 en 3, onderdeel D, onder 2 en 3, onderdeel K, onder 6 en 7, onderdeel N

De stijging met 2% van de COKZ-tarieven houdt verband met de aanpassing van de loon- en prijsontwikkelingen.

Artikel I, onderdeel M, onder 1

Het verhoogde tarief van € 81,37 uit artikel 23, tweede lid, onder b van de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 wordt niet meer toegepast en vervalt derhalve. Daarnaast wordt in deze regeling de aanvraagtermijn voor exportverklaringen gelijkgesteld met de aanvraagtermijn uit de Regeling NVWA-tarieven. Tot slot wordt voortaan een tarief per aanvraag gefactureerd in plaats van een tarief per afgegeven certificaat. Immers zodra een aanvraag is ingediend, maakt de NVWA kosten, die worden voortaan doorbelast aan het bedrijfsleven.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU 2004, L 165).

X Noot
2

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.