Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidhornStaatscourant 2018, 73278VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen onverplicht fietspad langs de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Zuidhorn

Logo Zuidhorn

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn;

Gelet op:

artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 dat het toepassen van maatregelen op of aan de weg, voor zover de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschieden krachtens een verkeersbesluit;

artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing de borden C2, C3, C4 en onderborden met uitzondering van (brom)fietsers en bord E1 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) eveneens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de Nationale Politie Nederland, district Groningen;

Overwegende dat:

langs de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal, tussen Aduard en Zuidhorn, een fietspad is aangelegd;

het gaat om een recreatieve fietsroute die is bestemd voor fietsers en voetgangers;

het gelet op het doel van het fietspad gewenst is om fietsverkeer in twee richtingen over het fietspad te laten rijden;

de gewenste breedte van een fietspad dat in twee richtingen mag worden gebruikt volgens de CROW-richtlijnen ten minste twee meter moet zijn;

het fietspad niet geheel voldoet aan deze richtlijn omdat een groot deel van het fietspad minder dan 2.00 meter breed is;

aan een onverplicht fietspad geen concrete richtlijnen zijn verbonden met betrekking tot de gewenste breedte;

de aanwezigheid van brom- en snorfietsers op het fietspad onwenselijk is vanwege hun snelheid in relatie tot de beperkte breedte van het fietspad;

dit tot verkeersonveilige situaties kan leiden;

bromfietsen geen gebruik mogen maken van een onverplicht fietspad;

op grond van artikel 5 van het RVV 1990 snorfietsers slechts met uitgeschakelde motor gebruik mogen maken van een onverplicht fietspad;

het, gelet op bovenstaande overwegingen, wenselijk is om het fietspad langs de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Zuidhorn aan te wijzen als onverplicht fietspad.

de korpschef van de Nationale Politie Nederland, district Groningen in het advies d.d. 23 november 2018 heeft ingestemd met de te nemen verkeersmaatregelen;

het fietspad langs de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Zuidhorn is gelegen buiten de bebouwde kom en in onderhoud en beheer is bij de gemeente Zuidhorn;

Besluiten:

Het fietspad langs de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Zuidhorn aan te wijzen als onverplicht fietspad door middel van het plaatsen van de borden G13 en G14 conform het RVV 1990, voorzien van het onderbord "dus niet brommen".

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Bezwaar

Indien u het met deze beschikking niet eens bent kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken bij ons college bezwaar indienen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze beschikking is verzonden.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Zuidhorn, 10 december 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn,

G.de Vries-Leggedoor, wnd. burgemeester H.J. Koning, secretaris