Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 73196VerkeersbesluitenAmsterdam, Verkeersbesluit instellen verbod om stil te staan in de Domenico Scarlattilaan aan beide zijden van de weg

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op:

 

• de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

• de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• de Domenico Scarlattilaan onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam;

• aan weerszijden van de Domenico Scarlattilaan, uitgezonderd van de langsparkeervakken, op de rijbaan langs de trottoirband geparkeerd mag worden;

• de Zuidas volop in ontwikkeling is en de komende jaren veel bouwactiviteiten gepland zijn;

• er tijdelijk meer (bouw)verkeer van de Zuidas gebruik zal gaan maken van de Domenico Scarlattilaan en het aantal verkeersbewegingen op deze locatie zal toenemen;

• het bouwverkeer van de Zuidas ruimte nodig heeft voor het aan- en afrijden rijden van de bouwplaats;

• er in de huidige situatie aan weerszijden van de Domenico Scarlattilaan voertuigen geparkeerd staan waardoor (bouw)verkeer elkaar niet (goed) kan passeren;

• tevens de overzichtelijkheid van het kruispunt met de Antonio Vivaldistraat ontnomen wordt door de geparkeerde voertuigen en hierdoor onveilige situaties kunnen ontstaan;

• ter voorkoming van stremmingen en ter bevordering van de doorstroming van het (bouw)verkeer de volgende verkeersmaatregel toegepast wordt:

1. Het instellen van een verbod om stil te staan, gedurende het gehele etmaal, in de Domenico Scarlattilaan aan beiden zijden van de weg.

• het verbod om stil te staan ingesteld kan worden door het aanbrengen van de benodigde bebording, zoals aangegeven is op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

• het voorkomen van de door voertuigen veroorzaakte hinder in deze zwaarder weegt dan de eventuele overlast die deze verkeersmaatregel met zich mee zou kunnen brengen;

• in de omgeving voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en ondernemers aanwezig is om aan de parkeervraag te voldoen;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie en dat deze positief heeft geadviseerd;

BESLUIT

1. Een verbod om stil te staan, gedurende het gehele etmaal, in te stellen in de Domenico Scarlattilaan, door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 uit bijlage 1 van het RVV1990, aan beide zijden van de weg.

2. De markering aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Namens deze,

Annelies lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken,

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

• uw naam, adres en telefoonnummer

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

• waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie