Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2018, 73125OverigVestiging wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 3 Wvg)

Logo Eindhoven

[Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven maken op grond van artikel 7, lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in artikel 3 Wvg op 18 december 2018 heeft besloten, percelen grond aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het besluit van de raad, nr. 18bst01635, ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht (tekening met nummer GRB-20180225) en een lijst met daarop het aangewezen percelen, de namen van de eigenaren alsmede overige relevante gegevens, met ingang van vrijdag 21 december 2018 ter inzage bij het Inwonersplein (Stadskantoor) van de gemeente Eindhoven. Het Inwonersplein bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. Hier bent u welkom: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zonder afspraak; maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur, uitsluitend op afspraak; maandag- en vrijdagavond tot 19.00 uur, uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u via www.eindhoven.nl/digitaalloket of bel het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14040 (iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit staat bezwaar open bij de raad van de gemeente Eindhoven. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant (bestuursrechter) te ’s-Hertogenbosch een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren, wanneer deze de gronden wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Eindhoven te koop moeten aanbieden. De eigenaren ontvangen een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Expertise, de heer J. van den Bongard, telefoonnummer: 040 – 238 62 75.

 

Eindhoven 18 december 2018