Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2018, 73122Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan De Velst - Deel 2

Logo Heemskerk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan De Velst – deel 2 (woningbouw) met nummerNL.IMRO.0396.BpdeVelst2018-OW01 met ingang van 21 december 2018 gedurende zes weken (tot en met 1 februari 2019) ter inzage lig bij de receptie van het gemeentehuis en raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan zal voorzien in de mogelijkheid tot het oprichten van 24 woningen.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U moet uw zienswijze richten aan de raad, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.

Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk voor 18 januari 2019, een afspraak te maken.

Crisis en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan De Velst – deel 2  

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben ten behoeve van het bestemmingsplan De Velst, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 21 december 2018 gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan De Velst, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ te Heemskerk en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en op: www.odijmond.nl.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan De Velst-2 te Heemskerk”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk vóór 18 januari 2019, een afspraak te maken.