Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 72922VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen

Logo Korendijk

KDK/16737/i.09899

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijki

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat door Allego BV een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Ridder van Dorplaan (parkeervakken ter hoogte van de ingang van ZBVH) in Zuid-Beijerland;

dat door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat er in deze behoefte niet kan worden voorzien door aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder Co2 uitstoot en minder geluidsoverlast;

de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat er een parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die in beheer is van de gemeente Korendijk;

overleg heeft plaatsgevonden met de vakadviseur van de politie Zuid-Holland Zuid;

gelet op artikel 15, eerste lid en artikel 18 eerste lid onder d., van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 en de artikelen 12 en 14 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

gelet op de Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Korendijk.

 

BESLUIT

één parkeerplaats bij de te plaatsen oplaadpaal aan de Ridder van Dorplaan (parkeervakken ter hoogte van de ingang van ZBVH) in Zuid-Beijerland aan te wijzen als parkeerplaats voor het alleen opladen van elektrische voertuigen;

dit door middel van het plaatsen van het bord E4 (E080) uit Bijlage I van het RVV 1990 conform de bij dit besluit behorende tekening;

dit besluit kenbaar te maken aan Allego BV(aanvrager), de politie Zuid-Holland Zuid district Hoeksche Waard en de buurtagenten Korendijk;

dit besluit te publiceren in de Staatscourant en het Kompas.

Piershil, 6 november 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk

Namens deze,

C. Blaak, drs. S. Stoop

de waarnemend secretaris , de burgmeester

Mededelingen

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag van de bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste: * naam en adres van de indiener, * de dagtekening, * omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, * en de gronden van het bezwaar. Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening brengt de Rechtbank griffierecht in rekening.