Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2018, 72439Ruimtelijke plannenVastgesteld reparatieplan Bloemendaal aan Zee ter inzage

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 13 december 2018 het reparatieplan Bloemendaal aan Zee heeft vastgesteld.

Het reparatieplan maakt de bouw van één jaarrond strandpaviljoen mogelijk op de locatie BLM1, waar strandpaviljoen de Republiek staat.

 

Het vastgestelde reparatieplan inzien

Het raadsbesluit en het vastgestelde reparatieplan liggen vanaf 20 december 2018 tot en met 31 januari 2019 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u het nieuwe bestemmingsplan raadplegen via de website www.bloemendaal.nl > bestemmingsplannen.

 

Wilt u het nieuwe reparatieplan liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur terecht op het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

 

Beroep instellen

Van 20 december 2018 tot en met 31 januari 2019 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan:

- Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp reparatieplan hebben ingediend.

- Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp reparatieplan.

 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl

 

Het reparatieplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden voordat op het beroep is beslist.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Dedding, 023 522 5552 of m.dedding@bloemendaal.nl