Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2018, 72434VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, stationsomgeving Rijksweg A12, Lansingerland

Logo Lansingerland

 

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Overwegende het volgende:

Inleiding

De gemeente Zoetermeer ontwikkelt in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag station Bleizo. Het station komt voor een belangrijk deel op het grondgebied van de gemeente Lansingerland en wordt eind 2018 in gebruik genomen. Station Bleizo is een unieke vervoersknoop tussen trein, RandstadRail, bus, auto en (brom)fiets bij elkaar komen. In de toekomst kan station Bleizo rekenen op zo’n 10.000 reizigers per dag.

Doelstelling

Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het waarborgen van de bruikbaarheid van de wegen in de stationsomgeving is het gewenst een aantal verkeersmaatregelen te treffen. Voor het instellen van deze verkeersmaatregelen moet een verkeersbesluit genomen worden.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen van verkeerstekens en onderborden wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat.

Verkeersmaatregel en argumentatie

Hieronder wordt de in te stellen verkeersmaatregelen toegelicht. Daarbij is tevens de onderbouwing van de maatregelen uitgewerkt. De verkeersmaatregelen zijn besproken in het VAG (verkeersadviesgroep) en zijn positief beoordeeld.

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Het zuidelijke gedeelte van station Bleizo is voor autoverkeer bereikbaar via een nieuwe toegangsweg die aansluit op de bestaande Laan van Mathenesse. Het noordelijke gedeelte van station Bleizo is voor autoverkeer bereikbaar via een nieuwe verbindingsweg die aansluit op de Lumenlaan. Omdat op deze nieuwe toegangswegen uitwisseling met verkeer van- en naar de parkeerterreinen plaatsvindt, worden op beide toegangswegen inhaalverboden en voorrangsregelingen ingesteld. Verder worden op de looproutes tussen de parkeerterreinen en het stationsgebouw voetgangersoversteekplaatsen aangelegd.

 

Met het viaduct over de A12 worden regionale fietspaden ten noorden en zuiden van Rijksweg A12 met elkaar verbonden. Het station is daarmee goed bereikbaar voor (brom)fietsen. Bij de verschillende uitvalroutes en nabij het station en de transferhal komen (sociaal veilige) fietsenstallingen.

 

Parkeren

Het station krijgt verspreid over twee locaties circa 700 gratis parkeerplaatsen. De parkeerterreinen zijn bereikbaar via de twee nieuwe toegangswegen. De parkeerplaatsen zijn bestemd voor P+R. Door middel van een geslotenverklaring van voertuigen die hoger zijn dan 2,1 meter en een hoogtebalk worden daarom vrachtwagens en touringcarbussen van de parkeerterreinen geweerd. Voor gehandicapten worden algemene gehandicapten parkeerplaatsen aangelegd bij de in/uitgangen van het stationsgebouw. Daarnaast worden bij de in/uitgangen van het stationsgebouw taxiplaatsen en parkeerplaatsen voor halen en brengen aangelegd.

 

Situering en beheer van de weggedeelten

De in dit verkeersbesluit genoemde wegen liggen binnen de gemeentegrens van de gemeente Lansingerland en zijn door de gemeente Lansingerland in beheer en onderhoud.

 

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie Rotterdam.

 

Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is verder overleg gepleegd met de gemeente Zoetermeer.

 

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het hoofd van de afdeling Beheer & Onderhoud is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit.

 

Besluiten:

 

Stationsomgeving ten noorden van Rijksweg A12

I. Een voorrangsregeling op het kruispunt van de keerlus voor personenauto’s en de toegangsweg naar het busplatform vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

II. Een voorrangsregeling op het kruispunt van het fiets/bromfietspad en de toegangsweg naar het busplatform vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

III. Een voorrangsregeling op het kruispunt van de toegangsweg en de Lumenlaan vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

IV. Een voorrangsregeling op het kruispunt van de toegangsweg naar station Bleizo en de uitgang van het parkeerterrein vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden B5 en B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

V. Eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

VI. Eenrichtingsverkeer op de keerlus aan het einde van de toegangsweg vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

VII. Een geslotenverklaring voor voertuigen die met inbegrip van de lading hoger zijn dan 2,1 meter op de twee toegangen van het parkeerterrein vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord C17 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

VIII. Een verplichte rijrichting rechtsaf uitgezonderd lijnbussen op het einde van de toegangsweg ter hoogte van de keerlus vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord D05r van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB104;

IX. Een verplichte rijrichting linksaf/rechtdoor op de aansluiting van de keerlus en toegangsweg vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord D06l van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

X. Twee taxiplaatsen langs de rijbaan van de keerlus aan het einde van de toegangsweg vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord E5 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XI. Drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden E6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XII. De rijbaan naar het busplatform als busbaan vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden F13 en F14 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XIII. De rode paden in de omgeving van het station als verplichte fiets/bromfietspaden vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderborden OB502;

XIV. Drie voetgangersoversteekplaatsen op de looproute tussen de taxiplaatsen en halen en brengen parkeerplaatsen met het verplichte fiets/bromfietspad vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden L2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van zebramarkering als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XV. Vier halen en brengen parkeerplaatsen langs de rijbaan van de keerlus aan het einde van de toegangsweg vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord L52b van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XVI. Een verbod voor het overschrijden van de asstreep op de nieuwe toegangsweg met uitzondering van de zijwegen en uitgang van het parkeerterrein vaststellen, door het aanbrengen van een witte doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 lid 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XVII. De verbindingsweg richting het busplatform als busbaan vaststellen, door het aanbrengen van markering Lijn Bus als bedoeld in artikel 81 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

 

Stationsomgeving ten zuiden van Rijksweg A12

XVIII. Een voorrangsregeling op het kruispunt van de nieuwe toegangsweg naar station Bleizo en het kruispunt met de Laan van Mathenesse vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden B1 en B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XIX. Een voorrangsregeling op het kruispunt van de toegangsweg en de twee uitgangen van het parkeerterrein vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XX. Een gesloten verklaring voor voertuigen uitgezonderd lijnbussen op de westelijke toegangsweg naar het busplatform vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB104;

XXI. Een gesloten verklaring voor voertuigen op de oostelijke toegangsweg naar het busplatform vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXII. Een geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan 2,1 meter op de twee toegangen van het parkeerterrein vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord C17 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXIII. Een verplichte rijrichting rechtdoor uitgezonderd lijnbussen op de toegangsweg station ter hoogte van afslag naar het busplatform vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord D4 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB 104;

XXIV. Een verplichte rijrichting linksaf op de toegangsweg ter hoogte van de afslag naar het busplatform vaststellen, door het plaatsen van verkeersbord D5l van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB104:

XXV. Een gebod voor alle bestuurders om de middengeleider op het kruispunt van de nieuwe toegangsweg naar station Bleizo en het kruispunt met de Laan van Mathenesse aan de rechterzijde voorbij te gaan, door het plaatsen van verkeersbord D02r van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXVI. Vijf taxiplaatsen langs de rijbaan van de nieuwe toegangsweg tegenover het busplatform vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden E5 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderborden OB501-L en OB501-R;

XXVII. Twaalf algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden E6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXVIII. De rode paden in de omgeving van het station als verplichte fiets/bromfietspaden vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden G12a van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderborden OB502;

XXIX. Drie voetgangersoversteekplaatsen op de looproute tussen het parkeerterrein en de in/uitgang van het stationsgebouw vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden L2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van zebramarkering als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXX. Een voetgangersoversteekplaats op de looproute tussen de parkeerplaatsen voor halen en brengen en de in/uitgang van het stationsgebouw vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden L2 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van zebramarkering als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXXI. Vijf halen en brengen parkeerplaatsen langs de rijbaan voor de keerlus aan het einde van de nieuwe toegangsweg vaststellen, door het plaatsen van verkeersborden L52b van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderborden OB501-L en OB501-R;

XXXII. Een verbod voor het overschrijden van de asstreep op de nieuwe toegangsweg met uitzondering van de zijwegen en uitgangen van het parkeerterrein vaststellen, door het aanbrengen van een witte doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 lid 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXXIII. De linksafstrook op de nieuwe toegangsweg richting het busplatform als busstrook vaststellen, door het aanbrengen van markering Lijn Bus als bedoeld in artikel 81 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

XXXIV. Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals staat aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende tekeningen;

XXXV. Dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant en op de website van de gemeente Lansingerland;

XXXVI. Een kopie van dit verkeersbesluit te zenden aan Politie Rotterdam, bureau Berkel en Rodenrijs, t.a.v. de heer R. Heuvelman, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam.

 

  

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

     

Natasja Boom

Teamleider Team Beheer

Afdeling Beheer & Onderhoud

  

Bijlage:

- Bebordingstekening Stationsomgeving Bleizo ten noorden van Rijksweg A12

- Bebordingstekening Stationsomgeving Bleizo ten zuiden van Rijksweg A12

   

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

 

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje ‘formulieren’.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

  • uw naam en adres;

  • de datum van uw bezwaarschrift;

  • het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht);

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

  • uw handtekening.

 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

 

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.