Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2018, 72368Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kortenhoevenseweg 68 te Lexmond en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Zederik

Burgemeester en wethouders van Zederik maken bekend dat op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Kortenhoevenseweg 68 te Lexmond, inclusief bijbehorende stukken;

  • het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh), Nieuwe Rijksweg 47, 49,51 en Kortenhoevenseweg 66, 68, 68a;

 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh, liggen met ingang van 20 december 2018 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis van Vijfheerenlanden i.o., Voorstraat 30 te Vianen.

 

Ontwerpbestemmingsplan Kortenhoevenseweg 68

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van zes woningen op de locatie van het voormalige autoschadeherstelbedrijf Kortenhoevenseweg 68 te Lexmond.

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken is gedurende de bovengenoemde inzagetermijn tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kan op deze website worden gevonden door middel van het adres of via het plan ID: NL.IMRO.0707.BPkorthoevensewg68-OW01.

 

Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh woningen Nieuwe Rijksweg 47, 49,51 en Kortenhoevenseweg 66, 68, 68a

Op basis van akoestisch onderzoek blijkt dat een hogere waarde voor geluidhinder noodzakelijk is, omdat de berekende geluidbelasting van de Oude Rijksweg bij de zes nieuw te bouwen woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximaal mogelijk vast te stellen hogere waarde van 63 dB(A) wordt niet overschreden.

De hogere grenswaarden zullen als volgt worden vastgesteld:

Nieuwe Rijksweg 47: 59 dB

Nieuwe Rijksweg 49: 59 dB

Nieuwe Rijksweg 51: 59 dB

Kortenhoevenseweg 66 : 51 dB

Kortenhoevenseweg 68 : 51 dB

Kortenhoevenseweg 68a: 51 dB

 

Indienen van zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zienswijzen indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan of tegen het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh. Dat betekent dat u uw mening over deze voorgenomen besluiten kunt geven. Daarbij dient u aan te geven tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht.

Schriftelijke zienswijzen tegen het bestemmingsplan en tegen het ontwerpbesluit Wgh dienen te worden gericht aan de gemeenteraad, respectievelijk aan het college van Vijfheerenlanden i.o., Postbus 15, 4140 AA te Leerdam. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon (088) 5997526.

 

Meerkerk, 19 december 2018