Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 72350Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats onherroepelijk

Logo 's-Gravenhage

Gedurende de termijn van terinzagelegging (25 oktober tot en met 6 december 2018) van de hieronder vermelde gecoördineerde besluiten is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State:

1. het door de gemeenteraad op 11 oktober 2018 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats;

2. de door het college van burgemeester en wethouders op 16 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woontorens (Grotius I en II) met een commerciële plint op een tweelaagse parkeerkelder op het Maria Stuartplein ongenummerd (voorheen bekend als Grotiusplaats) alsmede het realiseren van een in- en uitrit, nummer 201803421/6933892;

3. de door het college van burgemeester en wethouders op 21 september 2018 vastgestelde beschikking Wet geluidhinder - hogere grenswaarden geluid.

Hierdoor zijn de bovengenoemde besluiten op 7 december 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening - Grotiusplaats en de voornoemde omgevingsvergunning zijn te raadplegen op:

- de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur). De beschikking Wet Geluidhinder hogere grenswaarden geluid is alleen in te zien op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum.