Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 71959VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - Opheffen bussluis parkeerterrein Prinses Beatrixlaan

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december 2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Is het gewenst om

De bussluis op het parkeerterrein op te heffen en de doorgang naar de Pr. Beatrixlaan af te sluiten.

Motivering

Bussluis veroorzaakt verwarring

Bezoekers rijden de uitrit van het parkeerterrein voorbij en willen dan via de bussluis het parkeerterrein oprijden. Vervolgens komen ze erachter dat dit door de bussluis niet kan. Hierdoor rijden ze weer terug naar de uitgang van het parkeerterrein en rijden hier het parkeerterrein op of parkeren aan de Beatrixlaan.

Bestaande uitrit breder voor de bus

De bussen gebruiken de uitrit voor de auto’s. deze is iets te smal voor de bussen, waardoor de achterwielen over het groen rijden. We maken de uitrit iets breder om ervoor te zorgen dat de bussen niet meer door het groen rijden.

Meer p arkeerplaatsen

Op de plaats waar nu de bussluis ligt, maken we twee parkeerplaatsen. De uitrit van de bussluis op de Prinses Beatrixlaan maken we dicht. Hier wordt het grasveld doorgetrokken.

Belangenafweging

De maatregel is besproken met het Bewonersoverleg Naastenbest. Op de maatregel is Positief gereageerd.

De maatregel is eveneens besproken binnen de Projectgroep Verkeer en Vervoer met onder meer de Politie, Veiligheidsregio en Veilig Verkeer Nederland. De projectgroep is akkoord met de voorgestelde maatregel.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  De bussluis op het parkeerterrein aan de Prinses Beatrixlaan op te heffen en de daarbij horende verkeersbord model C01 en haaientanden te verwijderen;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

13-12-2018

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Uitvoering