Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2018, 71920Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “Overland 4 te Bladel”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat, op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpwijzigingsplan “Overland 4 te Bladel” ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ''Agrarisch - Agrarisch Bedrijf 1'' naar de bestemming ''Bedrijf''. Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente BDL01, sectie K, nummer 769, plaatselijk bekend Overland 4 te Bladel.

Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

 

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.WP0028Overland4-ONTW.

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer M.J.W. Snoeren van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.