Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2018, 71815Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerp bestemmingsplan Broekgraaf fase 4 deelgebied 4.6 en 4.7 herziening, gemeente Leerdam

Logo Leerdam

 

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat met ingang van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 voor iedereen het “ontwerp bestemmingsplan Broekgraaf fase 4 deelgebied 4.6 en 4.7 herziening” ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor, Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam. (Geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 en op afspraak van 13.00 uur tot 17.00 uur). Het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gebruikmaken van het planindentificatienummer: NL.IMRO.0545.BPBroekgraaf46e47h-ON01.

 

Doel van het bestemmingsplan

Voor Broekgraaf zijn reeds verschillende uitwerkingsplannen vastgesteld of in procedure. Zo zijn reeds uitwerkingsplannen opgesteld om de realisatie van Broekgraaf fase 4, deelgebied 4.6 en 4.7 mogelijk te maken. Onderhavig plangebied maakt onderdeel uit van deze deelgebieden. Echter, omdat er voor het plangebied geen uit te werken bestemming aanwezig is in het vigerende bestemmingsplan 'Broekgraaf', dient een herziening van het bestemmingsplan te worden opgesteld om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Onderhavig bestemmingsplan voorziet daarin en betreft daarmee een herziening van het bestemmingsplan 'Broekgraaf'. Daarmee worden deelgebieden 4.6 en 4.7 planologisch afgerond en is het mogelijk de gewenste ontwikkeling in uitvoering te brengen.

 

Plangebied

Het plangebied ligt aan de westzijde van Leerdam en circa 100 m ten oosten van de Koenderseweg. Het plangebied ligt aansluitend aan en ten zuiden van de plangebieden voor uitwerkingsplan Broekgraaf fase 4 deelgebied 4.6 en 4.7.

 

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 op het stadskantoor ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is ook via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Gedurende de ter inzagetermijn kan iedereen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen bekend maken aan de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen dienen als volgt te worden geadresseerd: Aan de gemeenteraad van Leerdam, Postbus 15, 4140 AA Leerdam.

 

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u - binnen de termijn - een afspraak maken met mevrouw G. van den Dungen van de afdeling Beleid (telefoonnummer 0345-636199, op werkdagen tussen 9.00 uur – 12:00 uur).

 

Leerdam, 19 december 2018