Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2018, 71583Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 herziening gemeente Leerdam

Logo Leerdam

 

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat zij het uitwerkingsplan “Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6” op 11 december 2018 hebben vastgesteld. Dit besluit inclusief de bijbehorende stukken ligt met ingang van 20 december 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan het Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam. (Geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 en op afspraak van 13.00 uur tot 17.00 uur). Het vastgestelde uitwerkingsplan inclusief bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gebruikmaken van planindentificatienummer NL.IMRO.0545.UPBROEKGRAAF15e16h-VS01.

 

Het uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 betreft een uitwerking van het bestemmingsplan Broekgraaf. Op 30 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de vaststelling van een uitwerkingsplan voor dit deelgebied. De huidige plannen van de ontwikkelaar passen echter niet in het uitwerkingsplan en het is wenselijk om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling.

Op basis van het bestemmingsplan Broekgraaf kan opnieuw een uitwerkingsplan in procedure worden gebracht, waar de gewenste ontwikkeling wel binnen past. Met dit uitwerkingsplan wordt de realisatie van maximaal 16 woningen (vrijstaande, twee-onder-een-kap en/of rijwoningen) mogelijk gemaakt. Fase 1 deelgebied 1.5 en 1.6 ligt aan de zuidzijde van de in aanbouw zijnde fase 1. Op 11 december 2018 heeft het college voor dit deelgebied een nieuw uitwerkingsplan vastgesteld.

 

Geen zienswijzen tegen het ontwerp

Bovenstaand ontwerp uitwerkingsplan heeft met ingang van 11 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende de inzage termijn geen zienswijzen ingediend.

 

Beroepsprocedure

Binnen de termijn van zes weken met ingang van de dag na deze publicatie kan beroep tegen het collegebesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage door belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze hebben kunnen indienen.

Tevens kunnen, in geval van onverwijlde spoed, voornoemde belanghebbenden tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.W.M. van den Dungen, tel. 0345-636199.

 

Leerdam, 19 december 2018