Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2018, 71575Interne regelingen

Addendum NCC Rules

ADDENDUM bij het reglement voor de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam (NCC District Court) en het gerechtshof Amsterdam

(NCC Court of Appeal)

NCC-reglement / NCCR (DECEMBER 2018)

 

ADDENDUM to the Rules of Procedure for the International Commercial Chambers of the Amsterdam District Court (NCC District Court) and the Amsterdam Court of Appeal (NCC Court of Appeal)

NCC Rules / NCCR (DECEMBER 2018)

     

ACHTERGROND ADDENDUM

 

WHY IS THIS ADDENDUM NEEDED?

Het NCC-reglement is opgesteld op basis van het uitgangspunt dat op de procedures bij de NCC vanaf het begin het in 2016 gewijzigde Nederlands procesrecht van toepassing zou zijn (Wetten van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, Stb. 2016, 288 en 290, ook wel de “KEI-wetgeving” of “Rv nieuw” genoemd). Omdat er vertraging is ingetreden bij de invoering van de KEI-wetgeving bij alle Nederlandse gerechten, en de Minister van Justitie aparte invoering voor alleen de NCC onwenselijk vond, is eind 2018 besloten om de KEI-wetgeving vooralsnog niet voor NCC in te voeren. In plaats daarvan blijft het huidige Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gelden, dat is ingevoerd in 2002 (zoals nadien gewijzigd; hierna: Rv oud).

Met het oog hierop worden met dit addendum in het NCC-reglement de volgende wijzigingen worden aangebracht, die gelden tot de intrekking van het addendum door de gerechtsbesturen van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam.

 

The NCC Rules were drafted on the premise that the “KEI” legislation, as approved by Parliament in 2016 (referred to in the NCC Rules as “CCP-A”), would apply to NCC proceedings from the outset. At this stage, however, the implementation of the KEI legislation in the court system has been delayed. In addition, the Minister of Justice determined that a separate implementation process specifically for NCC was not appropriate. Accordingly, in late 2018 it was decided not to implement the KEI legislation for NCC, until further notice. Instead, the current CCP will remain in force, as amended in 2002. The current CCP is referred to as “CCP-S” in the NCC Rules.

The following amendments to the NCC Rules apply until this Addendum is withdrawn by the governing councils of the Amsterdam District Court and the Amsterdam Court of Appeal.

     

WIJZIGING A

 

AMENDMENT A

De verwijzing naar eNCC in het onderdeel “Overzicht van de procedure” wordt verwijderd.

 

The reference to eNCC under “A quick view of what we do” does not apply.

     

WIJZIGING B

 

AMENDMENT B

Artikel 3.2.1. eerste zin wordt als volgt gewijzigd:

De communicatie tussen het gerecht en partijen geschiedt op papier. Voor zover het verzoeken en mededelingen aan de rechter betreft of de rechter aldus bepaalt, vindt indiening digitaal plaats via eNCC.

 

Article 3.2.1

Communication with the court must be done in hard copy. However, correspondence must be done in eNCC, as well as anything else if the court so directs. Correspondence means anything currently done in the electronic “roljournaal” system.

     

WIJZIGING C

 

AMENDMENT C

Artikel 6.3.2, tweede en derde zin, worden gewijzigd als volgt:

De eiser dient daartoe een procesinleiding in en vermeldt dat het gaat om een concept, waardoor een datum voor verschijning vooralsnog niet wordt vermeld. Daarnaast dient de eiser een begeleidende brief in met het aanvraagformulier.

 

Article 6.3.2

The references to eNCC and a PDF file do not apply.

 
     

WIJZIGING D

 

AMENDMENT D

Artikel 9.5 wordt als volgt gewijzigd:

De rechter verstrekt een afschrift van de uitspraak aan de in de procedure verschenen partijen.

 

Article 9.5

A copy of the judgment will be issued. The reference to eNCC does not apply.

 
     

WIJZIGING E

 

AMENDMENT E

Article 10.1, tweede zin, wordt als volgt gewijzigd:

Indien een verweerder een verweer wil voeren als bedoeld in artikel 6.2, maakt hij dit zo spoedig mogelijk kenbaar.

 

Article 10.1

The reference to eNCC does not apply.

     

WIJZIGING F

 

AMENDMENT F

Tekst onder de kop “Algemeen” van bijlage I bij het NCC-reglement wordt verwijderd. Hetzelfde geldt voor de toelichting bij artikel 1.1.3.

 

The explanatory notes under “GENERAL” and under “Article 1.1.3” in Annex I do not apply.

     

WIJZIGING G

 

AMENDMENT G

De hierna volgende in het NCC-reglement gehanteerde termen hebben de volgende betekenissen:

 

Amendment G does not apply to the English-language version. This amendment lists the Dutch-language equivalents of CCP-S and CCP-A terminology. English terms in the NCC Rules mean what the appropriate Dutch terms under the CCP-S mean.

vorderingsprocedure/-zaak

dagvaardingsprocedure

   

verzoekprocedure

verzoekschriftprocedure

   

procesinleiding

dagvaarding (als het gaat om het instellen van een vordering) of verzoekschrift (als het gaat om het indienen van een verzoek)

   

verweerschrift

conclusie van antwoord (als het gaat om verweer tegen een vordering) of verweerschrift (als het gaat om verweer tegen een verzoek)

verweerder

gedaagde (in een dagvaardingsprocedure) of degene waartegen een verzoek is gericht (in een verzoekschriftprocedure)

belanghebbende

een partij tegen wie een verzoek is gericht (verweerder) of wiens rechten en verplichtingen rechtstreeks bij een verzoek zijn betrokken of die anderszins belang heeft bij het verzochte

mondelinge behandeling

comparitie van partijen (in een dagvaardingsprocedure) of de behandeling (in een verzoekschriftprocedure) of de (terecht-)zitting (in beide soorten zaken)

vordering

eis

     

WIJZIGING H

 

AMENDMENT H

Artikel 3.2.3 wordt als volgt gewijzigd:

De website van de NCC (www.ncc.gov.nl), het ‘Reglement eNCC’ (Bijlage IV) en het Besluit van 3 juli 2008 (Stb. 2008, 275) bevatten nadere voorwaarden voor de wijze waarop de digitale communicatie en indiening plaatsvindt.

Tweede zin van de toelichting bij artikel 3.2.3 (Bijlage I van het NCCR) wordt verwijderd.

 

Article 3.2.3 and Explanatory Note (Annex I)

The references to the Decree on Digitisation of Civil and Administrative Procedural Law do not apply. Reference is made to the Decree of 3 July 2008, Stb., 2008, 275 on electronic communication.

     

WIJZIGING I

 

AMENDMENT I

Artikel 4.1.4 wordt als volgt gewijzigd:

De procedure is aanhangig vanaf de dag van dagvaarding.

 

Article 4.1.4

The action is pending from the day on which the writ of summons (generally an “originating document” in the NCC Rules) is served.

     

WIJZIGING J

 

AMENDMENT J

Artikel 4.1.5. eerste zin wordt als volgt gewijzigd:

Indien de zaak door een Nederlandse rechter naar de NCC is verwezen, dient de eiser de beslissing tot verwijzing, de procesinleiding, de reeds gewisselde processtukken en het exploot van oproeping in, vergezeld van de hiervoor vermelde gegevens en stukken.

 

Article 4.1.5

The reference to the notice of delivery under article 112 CCP-A does not apply. The confirmation of service must be submitted (CCP-S).

     

WIJZIGING K

 

AMENDMENT K

Artikel 4.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Zolang het eindvonnis nog niet is gewezen, kan de eiser zijn vordering, of de gronden daarvan, vermeerderen, veranderen of verminderen

 

Article 4.2.1

The increase, amendment or reduction is allowed until the final judgment is given.

     

SLOTBEPALINGEN

 

FINAL PROVISIONS

     

Dit addendum geldt voor zaken die worden ingediend na de datum van inwerkingtreding van het NCC-reglement, of die na de inwerkingtreding door een andere Nederlandse rechter naar (de voorzieningenrechter van) de NCC District Court of de NCC Court of Appeal worden verwezen.

 

This addendum applies to cases that are initiated after the date on which the NCC Rules take effect and to cases that are referred within the Dutch courts, after that date, to the NCC District Court, including the CSP, or to the NCC Court of Appeal.

     

Dit addendum is vastgesteld door de gerechtsbesturen van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam op 10 december 2018. Het is opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. Beide versies zijn authentiek.

 

This addendum was adopted by the governing councils of the Amsterdam District Court and the Amsterdam Court of Appeal on the 10th of december 2018. The Dutch version and the English version are authentic.