Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2018, 71568Interne regelingen

Bestuursreglement van de rechtbank Amsterdam

Vooraf

Dit reglement komt in de plaats van de door het bestuur van de rechtbank Amsterdam op 6 augustus 2015 vastgestelde reglement, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 7 januari 2016, nr. 275.

In het bestuursreglement zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De rechtbank Amsterdam gaat met ingang van 1 januari 2019 de mogelijkheid bieden om internationale handelsgeschillen te behandelen en te beslechten in de Engelse taal. Deze zaken worden behandeld door een internationale handelskamer: de Netherlands Commercial Court, bestaande uit de NCC District Court en (voor zaken waar de voorzieningenrechter bevoegd is) de NCC Court in Summary Proceedings. Deze bijzondere handelskamer is een onderdeel van het team handelszaken.

 • Met ingang van 1 oktober 2016 heeft de rechtbank een nieuwe ingang. Het adres is ongewijzigd en krijgt enkel de toevoeging: ingang Fred. Roeskestraat.

 • Het team kanton B/C en het kanton A/D zijn samengevoegd tot één team kanton.

Artikel 1. Zittingsplaats en zetel van het gerechtsbestuur

De rechtbank Amsterdam heeft zitting in Amsterdam, tevens zetel van het bestuur.

Adresgegevens (algemeen): rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam.

De hoofdingang van de rechtbank is gelegen aan de Fred. Roeskestraat.

Adresgegevens (Netherlands Commercial Court): zaken voor de internationale handelskamer van de rechtbank (Netherlands Commercial Court) worden behandeld in het pand van het Gerechtshof Amsterdam (IJdok 20, 1013 MM Amsterdam).

Artikel 2. Openingstijden griffies

 • 1. De griffies van het gerecht zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur

Het gerecht is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur.

 • b. de afdeling Privaatrecht, onderverdeeld in team kort geding, team handelszaken, team familie & jeugd, team insolventie, team kanton en een bedrijfsbureau. De teams worden ondersteund door griffies.

 • c. de afdeling Publiekrecht, onderverdeeld in de zittingsteams 1, 2 en 3 straf, secretarispool, kabinet RC, teams bestuursrecht A en B en een bedrijfsbureau. De teams worden ondersteund door griffies.

 • d. de afdeling stafdienst, onderverdeeld in team bestuursondersteuning en team financiën & control (beide teams vallen rechtstreeks onder het bestuur), team personeel & organisatie, team voorlichting & communicatie, team centrale balie, team BB&V, team service dienst, team logistiek & huismeesters, team archief en team bedrijfsbureau.

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststelling van de bezetting

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) een overzicht vast welke categorieën zaken door elk van de afdelingen en teams worden behandeld. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van het gerecht ter inzage.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de bezetting van de afdelingen en teams vast, welke afdelingen en teams enkelvoudige en meervoudige kamers vormen.

  Degenen die deel uitmaken van een afdeling of een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47, 48 en 50 tot en met 53 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.

 • 3. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in het eerste lid, worden door het bestuur binnen een maand na de wijziging in het schema verwerkt.

 • 4. Teams kunnen, in afwijking van de gepubliceerde indeling, incidenteel onderscheidenlijk tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een andere afdeling en/of ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Afdelingsvoorzitters oefenen deze bevoegdheid uit met betrekking tot de indeling binnen hun afdeling. Het bestuur is in overige gevallen bevoegd en kan zijn bevoegdheid mandateren.

Artikel 5. Toedeling van zaken

 • 1. Door of namens het bestuur worden in de afdelingen en/of teams roosters gemaakt. Rechters worden daarin ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 2. Bij de inroostering van rechters op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met:

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.

 • 3. De naam/namen van de behandelend rechter(s) zijn, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf twee weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij het gerecht op te vragen. Van zittingen met een oproepingstermijn korter dan twee weken wordt/worden direct aan partijen de naam/namen van de behandelend rechter(s) bekend gemaakt. Gerechten kunnen daarbij een voorbehoud maken voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

 • 4. Voor toedeling van zaken aan de Netherlands Commercial Court geldt een afwijkende wijze van zaakstoedeling die neergelegd is in een tijdelijk zaaktoedelingsreglement dat op de website van deze kamer (www.ncc.gov.nl) is gepubliceerd.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van het gerecht vastgelegd in een of meer afzonderlijke documenten.

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek – en wel ten minste eenmaal per jaar – overleg met de gerechtsvergadering of met een door de gerechtsvergadering aangewezen afvaardiging op de terreinen van onder meer externe oriëntatie, (bewijs)motivering, versterken integriteit, waarborgen kennis van het (Europees) recht.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten

 • 1. Het bestuur richt een voorziening in voor de externe oriëntatie en advies, onder de benaming van Raad van Advies.

 • 2. Het bestuur overlegt periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – met de volgende externe overlegpartners:

  • a. Burgemeester van de gemeente Amsterdam;

  • b. Openbaar Ministerie;

  • c. Orde van Advocaten;

  • d. Overige door het bestuur te bepalen overlegpartners.

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, aandacht aan:

  • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is opgemerkt en geadviseerd.

Artikel 8. Slotbepalingen

Aldus vastgesteld door het bestuur van de rechtbank Amsterdam op 10 december 2018.

Op grond van artikel 21a eerste lid Wet op de rechterlijke organisatie is instemming verleend door de Raad voor de rechtspraak op 11 december 2018.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.