Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 71429VergunningenBestemmingsplan woningbouw Zuid-Beijerland Zuid gewijzigd vastgesteld (locatie Koninginneweg-Dorpsstraat Zuid-Beijerland)

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 november 2018 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid’ gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de percelen aan de Koninginneweg 13 en de Dorpsstraat 115 in Zuid-Beijerland, 20 nieuwe vrijstaande woningen te realiseren. De huidige agrarische dienstwoning aan de Koninginneweg 13 wordt omgezet naar burgerwoning. Vandaar dat het plangebied 21 woningen betreft. Op deze locatie zijn nu een agrarische bouwstede en een paardenhouderij gevestigd. De gewijzigde vaststelling betreft de ligging van de voorgevelrooilijn van de woonkavels aan de Koninginneweg in Zuid-Beijerland. Deze voorgevelrooilijn is aangepast tot 7 meter van de voorste perceelsgrens.

 

Inzien

Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuid-Beijerland Zuid’ als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPZuidBLZuid2018-VG01, bestaande uit een toelichting met daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart) is gedurende de periode van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een link naar de website ruimtelijkeplannen.nl en het plan is ook te vinden op de website van de gemeente Korendijk respectievelijk de gemeente Hoeksche waard. Het bestemmingsplan is in te zien bij Heemzicht aan de Voorstraat 26 in Piershil.

 

Instellen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat uitsluitend open voor belanghebbenden die:

 

  • 1.

    Tijdig tegen het ontwerp-bestemmingsplan hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad;

  • 2.

    Geen zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad, maar wel beroep wensen in te stellen. Zij dienen, om ontvankelijk te worden verklaard in het beroep, aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig hun zienswijze bij de raad naar voren te brengen;

  • 3.

    Bedenkingen hebben tegen de wijzigingen welke bij vaststelling ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

 

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de voornoemde afdeling.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 Piershil, 14 december 2018

Publicatiedatum Kompas 14 december 2018