Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2018, 71315Ruimtelijke plannenBekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Glaspark in Leerdam; herontwikkeling sportpark aan de Bruininxdeelskade 4 in Leerdam”

Logo Leerdam

 

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Leerdam heeft in zijn vergadering van 6 december 2018 het bestemmingsplan "Glaspark in Leerdam; herontwikkeling sportpark aan de Bruininxdeelskade 4 in Leerdam ongewijzigd vastgesteld (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan).

 

Bouwplan

Het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van de herontwikkeling van het sportpark aan de Bruininxdeelskade 4 in Leerdam. Het is de bedoeling om twee buitensportverenigingen te realiseren; de voetbalvereniging LRC Leerdam en de Hockey Club Leerdam. Het huidige sportpark zal door deze ontwikkeling deels hergebruikt en deels vernieuwd worden. Tevens wordt het huidige clubgebouw vervangen. Naast het gebruik door de twee genoemde sportverenigingen, is het de bedoeling dat het clubgebouw ook door andere (maatschappelijke) voorzieningen kan worden gebruikt.

 

Ter inzage

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, inclusief de hierbij behorende stukken, ligt met ingang van 20 december 2018 gedurende een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage op het stadskantoor van Leerdam, bezoekadres: Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam. Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00 uur – 12.30 uur (loketten open)

Maandag t/m vrijdag 13.00 uur – 17.00 uur (op afspraak)

Daarnaast is het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De vindplaats is via de benaming NL.IMRO.0545.BPGLASPARKLRD-VS01.

 

Beroep en voorlopige voorziening

Een dag na de terinzage legging (21 december 2018) start de beroepstermijn. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken tegen bovengenoemde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

- Belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad (ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan) een zienswijze naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden;

- Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan – naast het instellen van beroep – in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het bestemmingsplan treedt dat niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Leerdam, 19 december 2018