Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 71303

Gepubliceerd op 28 december 2018 09:00Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat-Generaal Milieubeheer en Internationaal

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat brengt ter kennis dat de lijst met vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, bedoeld in bijlage 1, onderdeel B, onderdeel 2, van het Besluit omgevingsrecht bekend is gemaakt op de website van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergunningen/2013/12/20/lijst-vergunningplichtige-inrichtingen-voor-het-houden-van-landbouwhuisdieren)

Toelichting

Deze kennisgeving betreft de bekendmaking van de lijst met inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (veehouderijbedrijven), waarvan bij de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op basis van de rapportage bedoeld in artikel 5.14 van de Wet milieubeheer en de beoordeling van de luchtkwaliteit bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gebleken dat ze een overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van een of meer van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10).

Deze lijst met inrichtingen komt in de plaats van de lijst waarvan is kennisgegeven in de Staatscourant van 27 december 2017, nummer 72617. Ingevolge bijlage 1, onderdeel B, onderdeel 2, van het Besluit omgevingsrecht worden deze inrichtingen aangewezen als vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dat besluit.

Den Haag, 17 december 2018

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, DE DIRECTEUR DUURZAME LEEFOMGEVING EN CIRCULAIRE ECONOMIE, E.E. de Kleuver


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl