Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2018, 7104OverigGedeeltelijk intrekken structuurvisie Hilversum 2030 & vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Stationsgebied Hilversum

Logo Hilversum

Gedeeltelijk intrekken structuurvisie Hilversum 2030

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Hilversum op 31 januari 2018 heeft besloten om - op basis van het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ('Wro') - die onderdelen van de 'Structuurvisie Hilversum 2030' (vastgesteld door de raad van de gemeente Hilversum op 15 mei 2013), voor zover het betreft het gebied gelegen tussen Koninginneweg, Stationsstraat, spoorlijn en de Schoolstraat de functie(s)/aanduidingen: 'werklocaties, bebouwing gericht op het spoor en de aanduiding dynamisch gebied', in te trekken.

Het gevolg van deze intrekking is dat er in de voormelde structuurvisie niet langer is voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling op de voormelde locatie, als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 Wro.

 

Vestiging voorkeursrecht

Aanwijzing van percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de raad van de gemeente Hilversum op 31 januari 2018 vervolgens heeft besloten om op grond van artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Het betreft percelen op de locatie van het stationsgebied, specifieker aangeduid als het gebied gelegen tussen Koninginneweg, Stationsplein, spoorlijn en Kleine Spoorbomen (inclusief gronden ter hoogte van Koninginneweg 101) te Hilversum.

 

De locatie is aangeduid als toekomstige bestemming voor verkeer en (geïntensiveerd) wonen, met alle bijbehorende voorzieningen. 

 

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer TK-30408874-02 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 28 november 2017.

 

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, met ingang van de dag na deze publicatie, voor eenieder kosteloos ter inzage op het stadskantoor, Oude Enghweg 23, 1217 JB te Hilversum. Openingstijden van het kantoor: van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur.

 

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg op 5 december 2017 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd.

Nadat het raadsbesluit in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de in het besluit begrepen percelen, wanneer zij hun percelen dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Hilversum te koop aanbieden.

 

Bezwaar

Het raadsbesluit wordt aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 9 februari 2018, een bezwaarschrift indienen (niet digitaal) bij de raad van de gemeente Hilversum, postbus 9900 te 1201 GM Hilversum.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 te DA Utrecht.

Indien belanghebbenden bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum als bedoeld in artikel 6 Wvg, hoeven zij niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders wordt thans, op grond van artikel 6, lid 3 van de Wvg, geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team projecten, onder telefoonnummer 035-6292601.

 

 

Hilversum, 8 februari 2018

Burgemeester en wethouders gemeente Hilversum