Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2018, 70984VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats van Korenbloemstraat 11, 3442 XA Woerden. Nummer 18i.05468  

Logo Woerden

De verkeerskundig beleidsadviseur van het team Realisatie en Beheer;

daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013;

 

Overwegingen

Er is een verzoek binnengekomen om de gehandicaptenparkeerplaats op te heffen aan de Korenbloemstraat 1 te Woerden.

De gehandicaptenparkeerplaats is niet langer in gebruik door de aanvrager;

Voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats dient een verkeersbesluit genomen te worden

Juridisch kader

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013.

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;

de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;

het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;

dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:

 

 Door middel van verwijderen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord met het kenteken een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen ter hoogte Korenbloemstraat 1 te Woerden.

 

 

 

 

 

Woerden, 20 december 2018

Namens burgemeester en wethouders van Woerden,

M. Bouwman

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en Beheer

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist.