Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 70951Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 december 2018, nr. VO/1430294, tot wijziging van de Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten in verband met het toevoegen van de samenwerkingsverbanden

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 15f, eerste lid, tweede lid, onder b, en vijfde lid, en 15g, derde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

collectieve deel:

uitkeringskosten als bedoeld in artikel 15f, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WVO;

individuele deel:

uitkeringskosten als bedoeld in artikel 15f, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2. Percentage collectieve deel uitkeringskosten

Het percentage van het collectieve deel wordt vastgesteld op 75.

C

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Percentage individuele deel uitkeringskosten

Het percentage van het individuele deel wordt vastgesteld op 25.

D

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5. Inhouding individuele deel

Met inachtneming van artikel 15f, vijfde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO vindt het moment van het in mindering brengen, bedoeld in artikel 15f, eerste en tweede lid, maandelijks plaats.

E

In artikel 7 wordt ‘Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten’ vervangen door ‘Regeling verrekening uitkeringskosten vo’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Per 1 januari 2019 zijn de voorschriften voor het vergoeden van kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid en uitkeringen wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid van gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet (hierna: uitkeringskosten) verruimd voor samenwerkingsverbanden. Het gaat om artikel 96n van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, zie Stb. 2018, 12) en artikel 15f van het Bekostigingsbesluit WVO (Stb. 2018, 177). De nadere voorschriften voor het verrekenen van de uitkeringskosten zijn neergelegd in de Regeling verrekening uitkeringskosten vo (hierna: de regeling). Om de regeling in overeenstemming te brengen met de WVO en het Bekostigingsbesluit, was een aantal redactionele wijzigingen nodig.

Toevoeging samenwerkingsverbanden

Tot 1 januari 2019 golden de voorschriften voor het vaststellen, inhouden en verrekenen van uitkeringskosten uitsluitend voor het bevoegd gezag van scholen. Met het wijzigen van de WVO en het Bekostigingsbesluit WVO gelden ze ook voor de samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden financieren niet mee aan het collectieve deel (75 procent). Zij betalen dus alleen het individuele deel (25 procent), indien zij uitkeringskosten maken. Hiervoor is gekozen, omdat de samenwerkingsverbanden indirect al bijdragen aan het collectieve deel. De samenwerkingsverbanden zijn namelijk samengesteld uit bevoegd gezagsorganen en verantwoordelijk voor het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen onder en aan de scholen. Als samenwerkingsverbanden zouden moeten bijdragen aan het collectieve deel, zouden de bevoegd gezagsorganen indirect dus dubbel betalen. Bovendien is het niet de bedoeling dat de voorschriften invloed hebben op hun personeelsbeleid, omdat de financiële risico’s te groot zouden zijn. Het is onwenselijk dat een impuls ontstaat om personeel sneller op detacheerbasis in plaats van in vaste dienst te nemen.

Redactionele wijzigingen

In de tekst van de artikelen 2 en 4 was een deel van de tekst van de grondslagbepaling (artikel 15f, tweede lid, onder b, van het Bekostigingsbesluit WVO) opgenomen. Dat was bij nader inzien niet nodig en maakte de bepalingen minder toegankelijk. De inhoud van de artikelen is ongewijzigd gebleven, zij het dat de samenwerkingsverbanden op grond van het Bekostigingsbesluit WVO nu ook onder de reikwijdte van artikel 4 vallen.

Ten slotte is de citeertitel van de regeling vereenvoudigd.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob