Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2018, 70888VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen winterevenement (Boxingdays) vanaf 6 december tot en met 30 december 2018

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20180137/1940146649

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Joure Aktief te Joure binnengekomen op 8 november 2018 om ten behoeve van het houden van een winterevenement (Boxing days) vanaf donderdag 6 december tot en met zondag 30 december 2018 enkele wegen in het centrum van Joure af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • diverse festiviteiten/attracties plaats vullen vinden;

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen binnen de bebouwde kom van Joure liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden.

besluiten:

besluiten:

 • a

  door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op vrijdag 21 december 2018 tussen 18.15 uur tot 21.30 uur en op  zondag 16 december tussen 12.00 uur  tot 21.00 uur, te weten: 

  • -

   Douwe Egbertsplein;

  • -

   Midstraat;

  • -

   Drolshagenplein;

  • -

   Torenstraat (gedeelte tussen Midstraat – Waagplein) en

  • -

   Driessenstraat;

  • -

   De Merk

op de volgende wegen door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het parkeren aan beide zijden van de weg te verbieden op vrijdag 21 december 2018 tussen 16.00 uur tot 22.00 uur en op zondag 16 december 2018 tussen 10.00 en 20.00 uur, te weten:

 • 1

  Kerkstraat;

 • 2

  Brugstraat;

 • 3

  Prof. Titus Brandsmaweg en

  Jonkersbosje

Joure, 5 december 2018

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.