Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2018, 70767Ruimtelijke plannen“Structuurvisie Lingebos e.o.” vastgesteld, gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad van Lingewaal de “Structuurvisie Lingebos e.o.” vastgesteld. (Nummer: NL.IMRO.0733.SvLingeboseo-VA/01.)

 

Planbegrenzing.

Het plangebied wordt begrensd door de Spijksesteeg in westelijke richting, de A-15 in zuidelijke richting, de provinciale weg N 848 in oostelijke richting en de Wetering ten noorden van de Haarweg in noordelijke richting. Hierbij wordt opgemerkt dat het gehele golfterrein van “The Dutch” aan de Haarweg ook onderdeel uitmaakt van deze structuurvisie.

 

Aanleiding en doel van de structuurvisie.

Het gebied van het Lingebos en omgeving is een gebied waar naast de traditionele agrarische functie, in de loop der tijd ook andere functies zijn gevestigd. In dit gebied zijn spontaan initiatieven ontstaan van eigenaren maar ook van anderen, om nieuwe ontwikkelingen toe te staan. Ontwikkelingen waar het “Manifest van Lingewaal” (integrale structuurvisie voor het grondgebied van Lingewaal) geen antwoord op geeft of die verder gaan dan het Manifest toelaat. De initiatieven sluiten elkaar in een aantal gevallen ook uit. Honorering van het initiatief zorgt ervoor dat het andere initiatief niet kan doorgaan.

 

De structuurvisie is niet bindend voor burgers, maar vormt wel een toetsingskader om van bestem-mingsplannen af te wijken voor zaken die bindend zijn voor burgers, zoals nieuwe bestemmings-plannen en omgevingsvergunningen.

 

Ter inzage legging .

De structuurvisie met de bijbehorende plankaart ligt met ingang van 13 december 2018 gedurende zes weken tot en met 23 januari 2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Asperen, van maandag tot met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.30 uur tot en met 19.30 uur. Buiten deze tijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via het algemeen gemeentelijke telefoonnummer 0345 63 40 00.

Ook is de structuurvisie te raadplegen via de volgende landelijke site:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.SvLingeboseo-VA01

 

Beroep.

Het instellen van beroep - en/of een andere rechtsmiddel - tegen deze structuurvisie is niet mogelijk.

 

12 december 2018

Burgemeester en wethouder van Lingewaal