Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 70725Overig

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/271497, houdende goedkeuring van het besluit van de provinciale staten van Noord-Holland van 12 november 2018 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008 vanwege onder andere de wijziging van het gebied van het waterschap

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Waterschapswet en het in het opschrift genoemde besluit;

BESLUIT:

Goed te keuren het besluit van de provinciale staten van Noord-Holland van 12 november 2018 tot wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008 vanwege onder andere de wijziging van het gebied van het waterschap.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Beroep

Tegen een beslissing inzake de goedkeuring van een besluit van provinciale staten tot wijziging van de taak of het gebied van een waterschap kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient ondertekend te worden en ten minste te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; en

  • d. de gronden van het beroep.

TOELICHTING

Bij besluit van de provinciale staten van Noord-Holland van 12 november 2018 is het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008 gewijzigd.

De wijziging betreft de aanwijzing van Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren als instantie die het bestuurslid voor de geborgde zetel voor de categorie natuurterreinen mag benoemen, en de vaststelling van een nieuwe kaart van het beheergebied van het waterschap in verband met de overdracht van wegen aan de gemeente Alkmaar en de gebiedsuitbreiding door de kustversterking bij de voormalige Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Op grond van artikel 5 van de Waterschapswet behoeft een besluit vanwege wijziging van de taak of het gebied van een waterschap goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Goedkeuring kan op grond van artikel 5, tweede volzin, van de Waterschapswet slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Hiervan is niet gebleken, zodat goedkeuring wordt verleend.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga