Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 70668Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan Nieuw Waldeck 2018

Logo 's-Gravenhage

Het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw Waldeck 2018 wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder van 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied ligt in het stadsdeel Loosduinen in het zuidwesten van het van het Haagse stedelijk gebied. Het wordt grofweg begrensd door het Pauline de Haan Manifargespad, de Mozartlaan, de Groen van Prinstererlaan en de Oude Haagweg/Lisztstraat.

Het bestemmingsplan Nieuw Waldeck 2018 vormt evenals het voorgaande bestemmingsplan in hoofdzaak een gedetailleerd consoliderend bestemmingsplan met bestaande bebouwing en functies.

Het doel van het bestemmingsplan is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader, evenals het actualiseren van de verbeelding, toelichting en bestemmingsregels, conform de nu geldende standaarden en inzichten.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 06-10411742. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op dinsdag 15 januari 2019 van 18.00 uur tot 19.45 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het Centrum De Geest, Georges Bizetstraat 25 te Den Haag.