Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2018, 70081VerkeersbesluitenLelystad, verkeersbesluit: Regelen voorrang kruising Albert Plesmanlaan - Meerkoetenweg, aanduiden verplicht fietspad parallel aan de Albert Plesmanlaan en instellen advies snelheid 60 km p/h Meerkoetenweg op wegvak tussen Albert Plesmanlaan en Larserpoortweg.

Logo Lelystad

Registratienummer: 181063943

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder de van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit

en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2015 is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat:

 

Er diverse nieuwe wegen worden aangelegd ten behoeve van een nieuw industrieterrein en Lelystad Airport Businesspark;

hierdoor de verkeersintensiteit hoger zal worden;

 • de Albert Plesmanlaan en een aangelegen nieuw fietspad kruisen met de Meerkoetenweg, waardoor verkeersmaatregelen wenselijk zijn;

 • de Albert Plesmanlaan, een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom is en bestaat uit een rijbaan en een parallel gelegen fietspad;

 • de Meerkoetenweg een bestaande erftoegangsweg buiten de bebouwde kom is;

 • het wenselijk is dat verkeer wat vanaf de Larserweg via de Meerkoetenweg naar de Albert Plesmanlaan gaat rijden voorrang gaat krijgen op verkeer op de Meerkoetenweg komende uit westelijke richting

 • dit wenselijk is om een goede doorstroming van het verkeer op de Meerkoetenweg komende uit westelijke richting te realiseren;

 • dit ook is om een goed doorstroming van het verkeer van en naar het industrieterrein te realiseren;

 • de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad

 • op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer 181062650.

Besluit

door plaatsing van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en door het aanbrengen

van haaientanden op het wegdek, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, kort voor de

 • kruising, wordt de voorrang geregeld om verkeer op de Meerkoetenweg, komende uit de richting van de Larserweg en gaande in de richting van de Albert Plesmanlaan, voorrang te laten krijgen op verkeer wat uit westelijke richting komt over de Meerkoetenweg;

 • door het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RW 1990 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en door het aanbrengen van haaientanden op het wegdek kort voor de kruising, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, moet het fietsverkeer op het fietspad welke evenwijdig loopt aan de Albert Plesmanlaan voorrang verlenen aan bestuurders die de kruising van het fietspad naderen over Meerkoetenweg;

 • door plaatsing van borden B4 en B5 van bijlage 1 van het RW 1990 (voorrangskruising zijweg links en voorrangskruising zijweg rechts) met onderborden conform model OB702 (aanduiding verloop van de weg) wordt de voorrang geregeld waarbij het verkeer wat op de Albert Plesmanlaan en de Meerkoetenweg rijdt voorrang krijgt van het verkeer wat vanuit westelijke richting vanaf de Meerkoetenweg komt en de kruising nadert.

Door het plaatsen van bord B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 (voorrangskruising) krijgt verkeer wat over de Meerkoetenweg rijdt komende uit de richting van de Larserweg, of uit westelijke

richting, en de kruising met het fietspad nadert voorrang;

Aanduiden verplicht fietspad door plaatsing van bord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 (verplicht

fietspad) aan beide zijden van de kruising die het fietspad maakt met de Meerkoetenweg;

Door plaatsen van bord A4 60 van bijlage 1 van het RVV 1990 wordt de adviessnelheid van 60 km p/h ingesteld.

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer 181063944.

Lelystad, 5 december 2018

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

het hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte,

M. Ruseler

 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt er inzage vanaf 13 december 2018, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het cluster verkeer als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.