Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 69929VerkeersbesluitenIntrekking verkeersbesluit opheffen parkeerverbod Helperzoom

Logo Groningen

Kenmerk: 7275019

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

De gemeente Groningen werkt aan het verbeteren van de fietsroute langs de Helperzoom, door het aanleggen van een vrijliggend fietspad aan de oostzijde van de rijbaan. Door het realiseren van dit vrijliggende fietspad dat in twee richtingen bereden mag worden, dienen de fietsstroken die in de huidige situatie op de rijbaan van de Helperzoom aanwezig zijn te worden verwijderd. Het vrijliggende fietspad wordt op het gedeelte dat gelegen is langs de Helperzoom aangewezen als verplicht fietspad, waardoor het fietsen op de rijbaan niet meer is toegestaan.

Het verwijderen van deze fietsstroken is onderdeel van een gehele reconstructie van de rijbaan van de Helperzoom. Na een participatietraject waarbij belanghebbenden betrokken zijn in het opstellen van het ontwerp van de rijbaan, heeft de gemeente Groningen het definitieve ontwerp van de rijbaan vastgesteld. De rijbaan van de Helperzoom wordt versmald van negen meter breedte naar zes meter breedte. Daarnaast worden aanpassingen aan kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen uitgevoerd. Vanwege de versmalling van de rijbaan heeft de gemeente Groningen gemeend dat het parkeerverbod aan de oostzijde van de rijbaan opgeheven kan worden en na de reconstructie niet in de nieuwe situatie terugkeert.

 

Om de reconstructie uit te kunnen voeren zijn diverse verkeersbesluiten genomen, namelijk:

- het aanwijzen van een verplicht fietspad in twee richtingen aan de oostzijde van de Helperzoom, kenmerknummer 6917601, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58286);

- het opheffen van een verplicht fietspad en het aanwijzen van een onverplicht fietspad in twee richtingen langs Saaksumborg, 6917604, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58260);

- het instellen van voorrangsregelingen op de kruispunten van de Helperzoom, kenmerknummer 6917508, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58987);

- het aanwijzen van voetgangersoversteekplaatsen, kenmerknummer 6917476, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58321);

- het opheffen van het parkeerverbod aan de oostzijde van de Helperzoom, kenmerknummer 6917473, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58328).

 

Naar aanleiding van de publicatie in de Staatscourant van het verkeersbesluit voor het opheffen van de parkeerverboden, heeft de gemeente Groningen diverse bezwaarschriften van omwonenden ontvangen. In de bezwaarschriften wordt door omwonden bezwaar gemaakt tegen het opheffen van het huidige parkeerverbod op de Helperzoom. Er worden diverse redenen aangedragen door de bezwaarmakers, waaronder een verslechtering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de Helperzoom en aansluitende wegen. De ontvangen bezwaren zijn voor ons aanleiding geweest onze uitgangpunten die in het ontwerp zijn verwerkt nogmaals te heroverwegen. Op basis van deze heroverweging zijn wij van mening dat het handhaven van het parkeerverbod op de Helperzoom, op de manier zoals die voor de reconstructie van kracht was, beter past bij het verkeersgebruik van deze weg en de doorstroming en veiligheid op de Helperzoom hiermee is gediend.

Het is dan ook wenselijk om met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: awb) het verkeersbesluit voor het opheffen van de het parkeerverbod aan de oostzijde van de rijbaan van de Helperzoom met kenmerknummer 6917473, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58328) in te trekken. Hierbij dient vermeldt te worden dat de ingediende bezwaarschriften op grond van artikel 6:19 van de awb van rechtswege mede betrekking zullen hebben op dit nieuwe besluit. Met de indieners van de bezwaren wordt contact opgenomen over het vervolg en de afhandeling van de bezwaren.

 

Besluit

Wij besluiten om met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: awb) het verkeersbesluit voor het opheffen van de het parkeerverbod aan de oostzijde van de rijbaan van de Helperzoom met kenmerknummer 6917473, gepubliceerd in de Staatscourant op 18 oktober 2018 (nr. 58328) in te trekken.  

Bezwaar

Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht hebben de reeds ingediende bezwaarschriften mede betrekking op het intrekkingsbesluit.

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

Teamleider Stadsontwikkeling