Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 69859Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Bungalowpark Puik en Duin’ vastgesteld

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 het ontwerp bestemmingsplan ‘Bungalowpark Puik en Duin’ heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft eveneens besloten om geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op een voormalig agrarisch perceel dat direct ten zuiden aansluitend is gesitueerd op het bestaande bungalowpark ‘Puik en Duin’, Duinweg 80 te Noordwijk. Op dit perceel grond wil de eigenaar van het bungalowpark vijf nieuwe vakantiebungalows gaan realiseren.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bungalowpark Puik en Duin’ ligt met ingang van 12 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0575.BPDRPuikDuin-VA01

Beroep indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Bungalowpark Puik en Duin’ kan met ingang van 13 december 2018 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, uitsluitend door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet is staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan tijdig bij de gemeenteraad naar voren te brengen. De indiener van een beroepschrift kan –als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt op 24 januari 2019 in werking, tenzij binnen de genoemde termijn van terinzagelegging, in samenhang met een ingesteld beroep, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.