Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2018, 69735VerkeersbesluitenGemeente Dronten-gehandicaptenparkeerplaats – Kop van het Ruim te Dronten

Logo Dronten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten;

gezien het verzoek van 5 november 2018, ingeboekt met kenmerk OV 2018-1216, van aanvrager om een parkeervak nabij haar woning ten behoeve van haar aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats;

 

dat zij in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart, waardoor zij in aanmerking kan komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij haar woning;

 

overwegende dat het gewenst is ter bescherming van haar als gehandicapte bestuurder hier een parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats;

 

dat deze weg in beheer is bij gemeente en gelegen is binnen de bebouwde kom;

 

gezien de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders alsmede het Mandaat-besluit, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de manager van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet en artikel 12 van het BABW;

B E S L U I TEN:

door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met kenteken de aangegeven parkeerplaats aan de Kop van het Ruim te Dronten (volgens de bij dit besluit behorende tekening), aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats voor het voertuig van aanvraager.

dat de aanschaf van een ander voertuig door aanvrager niet zal leiden tot wijziging van dit besluit maar tot wijziging van het onderbord.

 

 

 

 

Dronten, 23 november 2018

Hoogachtend,

namens het college van Dronten,

M.A. Koning

teammanager Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten t.a.v. Vakgebied Bedrijfsvoering, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.