Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenStaatscourant 2018, 68302Besluiten van algemene strekking

Besluit directie van het CBR houdende vaststelling van een beleidsregel betreffende het afgeven en intrekken van aanwijzingen van keurend medisch specialisten (beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten)

Aangepaste versie november 2018

De directie van het CBR,

Gelet op de artikelen 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, 133, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en 101, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

Vastgesteld wordt de volgende beleidsregel:

Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten

Versie 1.1

Hoofdstuk 1: Toelichting op de beleidsregel

In deze beleidsregel staan de eisen die worden gesteld aan medisch specialisten om aangewezen te kunnen worden als voor het CBR keurend medisch specialist in de procedure tot beoordeling van de rijgeschiktheid.

Bij het opstellen van de vereisten zijn de volgende informatiebronnen als uitgangspunten genomen:

 • Richtlijn Werkgroep Medisch specialistische Rapportages (WMSR), 2008

 • Kwaliteitskader KNMG, 2013

 • Wegenverkeerswet 1994; Reglement rijbewijzen en Regeling eisen geschiktheid 2000

 • Wet BIG, WGBO en Tuchtrechtbesluit

In deze beleidsregel wordt ingegaan op de positie van de Divisie Rijgeschiktheid, de aanmeldingsprocedure voor de aanwijzing als keurend medisch specialist, de vereisten, de geldigheidsduur, de wijze waarop kwaliteit van de keuringen bewaakt wordt en hoe beroep en bezwaar geregeld zijn.

Wijzigingen in deze beleidsregel worden door de Divisie Rijgeschiktheid (periodiek) vastgesteld en actief gecommuniceerd. De keurende medisch specialisten dienen voortdurend te handelen volgens de laatst geldende beleidsregel.

Hoofdstuk 2: Positie en werkzaamheden van de Divisie Rijgeschiktheid

Het CBR heeft de bevoegdheid om in bepaalde gevallen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van een (aspirant) rijbewijsbezitter een rapport van een medisch specialist te eisen (Wegenverkeerswet 1994, Reglement rijbewijzen). Deze bevoegdheid is bij het CBR ondergebracht bij de Divisie Rijgeschiktheid, waaronder de Units Medisch en Vorderingen ressorteren.

Unit Medisch behandelt aanvragen in de zogenoemde Gezondheidsverklaringsprocedure. Reden voor insturen van een Gezondheidsverklaring zijn met name het afleggen van een rijexamen, vernieuwing van een verlopen of ongeldig rijbewijs en een (vrijwillige) melding van twijfel aan de rijgeschiktheid bij geldig rijbewijs. De kosten van een medische rapportage, inclusief aanvullingen, in deze procedure zijn conform wettelijk voorschrift voor de keurling en worden door deze direct aan de medisch specialist betaald.

De Unit Vorderingen behandelt mededelingen van een vermoeden van ongeschiktheid of onvoldoende rijvaardigheid bij bezit van geldig rijbewijs. Deze mededelingen ontvangt het CBR meestal van de politie, maar soms ook van behandelend artsen die vanwege het grote belang van de verkeersveiligheid het beroepsgeheim terzijde stellen.

Een mededeling van het vermoeden van ongeschiktheid kan leiden tot een gedragsmaatregel (bijvoorbeeld Educatieve maatregel), maar ook tot een medisch onderzoek. De kosten van een medische rapportage, inclusief aanvullingen, zijn conform wettelijk voorschrift voor de keurling en worden door deze direct aan de medisch specialist betaald. In geval van onderzoek naar misbruik van alcohol of drugs betaalt de keurling de kosten aan het CBR en worden de kosten van de keuring vervolgens door het CBR aan de specialist vergoed.

In andere gevallen (bv een black-out of een combinatie van een psychiatrische aandoening en een onderzoek naar misbruik van psychoactieve middelen) zijn de kosten van een medische rapportage, inclusief aanvullingen, conform wettelijk voorschrift voor de keurling en worden door deze direct aan de medisch specialist betaald.

De tarieven die medisch specialisten in rekening mogen brengen voor een rapport in de gezondheidsverklaringsprocedure of de Vorderingsprocedure worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bij verwijzing door de Divisie Rijgeschiktheid van het CBR gelden twee hoofdprincipes. In voorkomende gevallen verwijst het CBR in de gezondheidsverklaringsprocedure naar dezelfde medisch specialist, indien deze reeds eerder in het kader van een Vorderingsprocedure een rapport opstelde. In de overige gevallen is de geografische beschikbaarheid het criterium.

Het rapport van de medisch specialist toetst de Divisie Rijgeschiktheid aan de Regeling eisen geschiktheid 2000, waarin de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de eisen m.b.t. de rijgeschiktheid heeft opgenomen (publicatie Staatscourant). Het CBR kan en mag van deze normen niet afwijken (vaste jurisprudentie Raad van State).

Hoofdstuk 3: Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure voor medisch specialisten om als keurend medisch specialist voor het CBR aangewezen te worden, maakt het CBR openbaar via de eigen website. Een medisch specialist dient om aangewezen te kunnen worden een aanvraag in te dienen bij de Divisie Rijgeschiktheid (Divisie Rijgeschiktheid, Specialistenbeheer, postbus 3012, 2280 GA Rijswijk: rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl).

Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de specialist een aanmeldingspakket en een aanmeldingsformulier welke volledig en correct ingevuld dient te worden. De Divisie Rijgeschiktheid neemt een besluit op de aanvraag en informeert de medisch specialist daarover (zie Bijlage1).

In geval van het niet volgen van deze beleidsregel door de medisch specialist kan het CBR de aanwijzing intrekken.

Na intrekking van een aanwijzing door het CBR zal het CBR niet eerder dan een jaar na deze intrekking een nieuwe aanvraag in behandeling nemen.

Bovendien moet de medisch specialist aantonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen die voorkomen dat in de toekomst opnieuw zal worden gehandeld in strijd met de beleidsregel.

Praktijkgegevens zoals contactgegevens, bezoekadres, tarief en/of website, kunnen door het CBR op de website worden gepubliceerd.

Hoofdstuk 4: Vereisten

Voor het verkrijgen en behouden van de aanwijzing als keurend medisch specialist dient deze aan de volgende vereisten te voldoen. Op het moment dat er niet (meer) aan een van deze eisen voldaan wordt dient de specialist dit per ommegaande bij het CBR te melden.

4.1. Vereisten medisch specialist

De medisch specialist:

 • 4.1.a. is als arts ingeschreven in het BIG-register;

 • 4.1.b. is als medisch specialist ingeschreven in het desbetreffende register van de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten). Binnen zijn vakgebied is hij bekwaam ten aanzien van het terrein waarop de vraagstelling voor de keuring betrekking heeft.

 • 4.1.c. is niet als arts geschorst of (gedeeltelijk) ontzegd van de bevoegdheid het beroep uit te oefenen als gevolg van een tuchtrechtelijke maatregel. Evenmin is hij strafrechtelijk veroordeeld voor een feit gepleegd in het kader van zijn medische beroep.

 • 4.1.d. neemt, niet zijnde de behandelaar van de keurling, op geen enkele wijze de rol van behandelaar aan of stelt hij voor die rol in de toekomst te gaan vervullen.

 • 4.1.e. staat niet in een arbeidsrelatie of persoonlijke relatie tot de keurling, anders dan voor de rijbewijskeuring.

 • 4.1.f. heeft de introductie van het CBR gevolgd voor het verrichten van rijbewijskeuringen in het kader van de Gezondheidsverklaringsprocedure (GV) of heeft aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van GV-keuringen voor het CBR. De keurend medisch specialist is op de hoogte van voor keuringen relevante informatie, waaronder de geldende normen in bijlage I bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 (www.wetten.overheid.nl) en door het CBR verstrekte aanvullende informatie. De keurend medisch specialist kent, en voldoet aan, de vereisten uit het Reglement rijbewijzen (art.102).

 • 4.1.g. heeft voor het verrichten van keuringen in de Vorderingsprocedure (VO), aanvullend op de introductie voor GV-keuringen, een introductie Vorderingen gevolgd of heeft aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van deze keuringen.

4.2. Vereisten keuring
 • 4.2.a. Keuringen worden naar hun aard, inhoud en omvang beperkt tot het doel waarvoor zij worden verricht, met inachtneming van artikel 101, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen. De verkregen gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

 • 4.2.b. Keuringen vinden plaats conform de kwaliteitsstandaard en richtlijnen van de betreffende wetenschappelijke vereniging voor zover deze voor de keuringsvraagstelling relevant zijn.

 • 4.2.c. De in het kader van de keuringsvraag benodigde gegevens van de behandelend arts worden zo nodig door de specialist bij de behandelaar opgevraagd en bij de keuring betrokken.

 • 4.2.d. De medisch specialist draagt eigen professionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de keuring, de conclusies en het gegeven advies;

 • 4.2.e. Op grond van de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt een medisch specialistisch rapport in het kader van een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgesteld en ondertekend door de medisch specialist.

  Daarbij het is toegestaan dat delen van het onderzoek onder supervisie van de medisch specialist zijn uitgevoerd door een derde;

  • keuring onder supervisie gebeurt via de gedragsregels en protocollen van de beroepsgroep

  • Uit de rapportage moet blijken welke onderdelen van de keuring door de medisch specialist zelf zijn uitgevoerd. Het is niet voldoende dat het rapport getekend wordt door de specialist.

  • Het bespreken van het dossier tussen de arts en de superviserend specialist vindt plaats in het bijzijn van de keurling

4.3. Vereisten rapportage, blokkeringsrecht, recht van inzage

Een medisch specialistische rapportage beantwoordt ten minste aan de volgende vereisten.

 • 4.3.a. DESKUNDIGHEID

  • i. De medisch specialist doet zijn uitspraken op grond van zijn kennis van de actuele stand van de medische wetenschap en op grond van de in zijn vakgebied algemeen aanvaarde inzichten en opvattingen, die relevant zijn in de context van de te beantwoorden vraagstelling. Hij doet geen uitspaken die buiten zijn vakgebied of anderszins buiten zijn competentie vallen.

  • ii. De medisch specialist informeert het CBR op basis van zijn deskundigheid of de keurling voldoet aan de normen uit de Regeling eisen geschiktheid 2000 en voor welke termijn en/of rijbewijscategorie.

 • 4.3.b. ZORGVULDIGHEID

  De medisch specialist houdt rekening met de positie van de keurling. Eventueel relevant geachte behandeladviezen zullen slechts met toestemming van de keurling aan behandelaren kenbaar gemaakt worden en de medisch specialist betrekt informatie van derden niet zonder medeweten van de keurling in zijn beschouwingen.

 • 4.3.c. INTERSUBJECTIEVE TOETSBAARHEID

  Constateringen berusten aantoonbaar op feiten, zodat een ander op basis daarvan tot dezelfde constatering kan komen (‘repliceerbaarheid’) dan wel die constatering kan verwerpen (‘falsificeerbaarheid’).

 • 4.3.d. RELEVANTIE en ZUINIGHEID

  De medisch specialist geeft in zijn rapport alleen aan wat relevant is voor het goed beantwoorden van de vragen. Hij geeft geen overbodige beschouwingen.

 • 4.3.e. CONSISTENTIE

  De gerapporteerde feiten, constateringen en overwegingen moeten op een logische en inzichtelijke wijze voeren tot de conclusies, waarop de antwoorden gebaseerd zijn. Dit betekent onder meer dat de medisch specialist geen relevante zaken weglaat of zijn conclusies op onvolledige gegevens of onjuiste feiten of op veronderstellingen baseert, in het bijzonder bij het formuleren van de conclusies en het beantwoorden van de vragen.

 • 4.3.f. HET HANTEREN VAN EEN ALGEMEEN AANVAARDE ONDERZOEKSMETHODE

  Hiermee wordt het veld van de toepasbare onderzoeksmethoden afgebakend tot dat van de actuele reguliere geneeskunde.

 • 4.3.g. ONBEVOOROORDEELDHEID

  De medisch specialist heeft een open en onbevooroordeelde attitude ten opzichte van verbale en non-verbale uitingen van de keurling over diens gezondheidstoestand, en ten opzichte van medisch-wetenschappelijke gegevens over de aard en het beloop van ziektebeelden of syndromen. De medisch specialist onderbouwt zijn bevindingen met toetsbare redeneringen en verwijzingen.

 • 4.3.h. INZAGE-, CORRECTIE- EN BLOKKERINGSRECHT

  De medisch specialist is verantwoordelijk voor het informeren van de keurling over inzage-, correctie- en blokkeringsrecht. Uit de rapportage dient te blijken dat de keurling geïnformeerd is over het blokkeringsrecht. Als de keurling correcties aangeeft, moet de keurend medisch specialist daar een korte schriftelijke reactie op geven alvorens het rapport in te sturen.

 • 4.3.i. RAPPORTAGE

  • i. De rapportage wordt in getypte versie opgemaakt; daarnaast wordt bij keuringen in het kader van de Gezondheidsverklaringsprocedure het advies genoteerd op het keuringsformulier. Uitzondering hierop vormt de situatie waarbij er sprake is van een keuring waarvoor het CBR een keuringssjabloon heeft ontwikkeld voor de gezondheidsverklaringsprocedure.

  • ii. Rapporten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, na de keuring gezonden naar het CBR. Conform het Reglement rijbewijzen stuurt de medisch specialist het rapport zelf in en laat dat niet over aan de keurling.

  • iii. De opbouw van het rapport voldoet aan de richtlijnen die binnen de beroepsgroep in het algemeen aan een medische rapportage gesteld worden. De richtlijn van de Werkgroep medisch specialistische rapportages kan hiertoe als leidraad dienen.

  • iv. Indien het CBR een keuringssjabloon heeft ontwikkeld voor een specifiek ziektebeeld kan een volledig ingevuld keuringssjabloon in de Gezondheidsverklaringsprocedure een volledige rapportage vervangen. Dit alleen als er geen andere aandoeningen aanwezig zijn op hetzelfde vakgebied waarvoor tevens een volledige specialistische rapportage noodzakelijk is.

  • v. Voor rapportages in het kader van Alcohol keuringen dient de richtlijn van de NVvP als leidraad. Voor rapportages in het kader van stemmingsstoornissen ADHD, schizofrenie en psychose dient de adviesnota rijgeschiktheid van NVvP als leidraad.

4.4. Vereisten locatie
 • 4.4.a. De plaats waar de keuring verricht wordt is goed te bereiken, bij voorkeur ook met openbaar vervoer. Wanneer er voor mindervalide keurlingen mogelijk belemmeringen zijn (bijvoorbeeld een trap) dan wordt het CBR hiervan op de hoogte gesteld.

 • 4.4.b. De keuringsruimte is schoon, warm en adequaat ingericht en er moet voldoende waarborg zijn voor de privacy van betrokkene.

 • 4.4.c. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een herkenbaar professionele omgeving en niet in privévertrekken van de expert.

 • 4.4.d. Er dient een adequate ruimte te zijn voor lichamelijk onderzoek met professionele voorzieningen en voldoende privacy tijdens het aan- en uitkleden en voor persoonlijke verzorging indien dit voor de keuring aan de orde is.

4.5. Vereisten kwaliteit
 • 4.5.a. Deskundigheid. De medisch specialist neemt deel aan en participeert actief in de georganiseerde scholingsdagen en bijeenkomsten georganiseerd door het CBR ten aanzien van rijbewijskeuringen in het algemeen en ten aanzien van rijbewijskeuringen voor het eigen specialisme.

 • 4.5.b. Kwaliteitstoetsing. Op verzoek van het CBR werkt de medisch specialist mee aan door het CBR ingestelde de kwaliteitstoetsingen (bijvoorbeeld: toetsing kwaliteit van de medische rapportages).

4.6. Organisatorische vereisten
 • 4.6.a. De medisch specialist beschikt over een voor de keurling heldere en eenduidige procedure om een keuringsafspraak te maken.

 • 4.6.b. Keuringen kunnen op een redelijke termijn plaats vinden; dat wil zeggen binnen maximaal 3 weken na het verzoek hiertoe.

 • 4.6.c. De verslaggeving naar het CBR inzake de medische bevindingen vindt plaats binnen 4 weken na de keuringsdatum.

 • 4.6.d. De keurling wordt vooraf geïnformeerd over het te verwachten keuringstarief, conform de systematiek van de NZa. De medisch specialist berekent de keurling niet meer dan het maximumtarief van de NZa (www.nza.nl).

 • 4.6.e. Na afloop van de keuring ontvangt de keurling een gespecificeerde nota waarbij conform de NZa tariefopbouw een onderscheid gemaakt is tussen directe en indirecte tijd. De duur van het contact met de keurling moet in overeenstemming zijn met het in rekening gebrachte bedrag.

 • 4.6.f. De medisch specialist onthoudt zich tegenover de keurling van waardeoordelen inzake de vigerende regelgeving met betrekking tot rijbewijskeuringen en de wettelijke taak van het CBR daarin.

 • 4.6.g. De medisch specialist draagt zorgt voor gegevensverwerking conform toepasselijke wet en regelgeving. Hierbij inbegrepen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de gegevens aangaande de keurling. Indien daar onverhoopt aanleiding voor is (bijv. bij vermissing van medische informatie) neemt de specialist contact op met de Autoriteit persoonsgegevens.

Hoofdstuk 5: Kosten aanvullende informatie
 • 5.1. In geval de medisch adviseur in de Gezondheidsverklaringsprocedure of vorderingsprocedure verzoekt om een aanvulling op de rapportage, geldt het navolgende:

  • i. Ingeval het verzoek tot aanvulling gedaan wordt in verband met een rapport van onvoldoende kwaliteit (onvolledig, onvoldoende duidelijk en/of onvoldoende concludent) kunnen de kosten niet in rekening gebracht worden bij het CBR.

  • ii. Ingeval het verzoek tot aanvulling gedaan wordt in verband met nieuw verkregen informatie of doordat het CBR verzuimd heeft vooraf volledige informatie toe te sturen kunnen de kosten gedeclareerd worden bij het CBR. Hiervoor kan maximaal 1 maal het NZa tarief voor indirecte tijd aan het CBR in rekening gebracht worden.

 • 5.2. In geval de keurling bezwaar of beroep aantekent en de juridische afdeling van het CBR aanvullende informatie van de medisch specialist behoeft, geldt het navolgende:

  • i. Hiervoor kunnen de kosten gedeclareerd worden bij het CBR. Hiervoor kan maximaal 1 maal het NZa tarief voor indirecte tijd aan het CBR in rekening gebracht worden.

Hoofdstuk 6: Geldigheidsduur en opzegging
 • 6.1. Een aanwijzing als keurend medisch specialist heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

 • 6.2. Een tussentijdse intrekking of het stellen van aanvullende vereisten aan de aanwijzing door het CBR is mogelijk indien de actualiteit of bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Hiertoe is ook te rekenen een sanctioneringmaatregel conform artikel 7.2 van deze beleidsregel.

 • 6.3. De aanwijzing als keurend medisch specialist is op eigen verzoek door de medisch specialist op te zeggen mits alle lopende verwijzingen afgerond worden.

 • 6.4. De aanwijzing als keurend medisch specialist eindigt per datum van uitschrijving uit het BIG register en/of uit het register van de RGS. De medisch specialist dient de uitschrijving vooraf en tijdig door te geven aan het CBR.

Hoofdstuk 7: Kwaliteitsbewaking en toezicht

De Divisie Rijgeschiktheid houdt op diverse manieren toezicht op de naleving van de vereisten ten aanzien van de medisch specialist, onder andere door:

 • het beoordelen van de aanvraag tot aanwijzing als keurend medisch specialist;

 • het beoordelen van de rapportages; onder andere door periodieke evaluaties.

Als niet conform de gestelde vereisten wordt gehandeld, kan de Divisie Rijgeschiktheid de maatregelen opleggen, die in artikel 7.2. zijn genoemd.

Welke maatregel wordt opgelegd is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Het resultaat van een steekproef wordt schriftelijk aan de keurend medisch specialist bevestigd.

7.1. Niet naleving van de vereisten

De Divisie Rijgeschiktheid onderscheidt twee categorieën van niet naleven van de vereisten:

Categorie A.:

 • niet naleven van de vereisten 4.1. nummers: d tot en met g

 • niet naleven van de vereisten 4.2. tot en met 4.6.

Categorie B.:

 • niet naleven van de vereisten 4.1., nummers: a, b, c

7.2. Maatregelen

Het CBR legt een maatregel op passend bij de hierboven genoemde categorie.

Bij de bepaling van de maatregel wordt in algemene zin rekening gehouden met de aard en ernst van het niet naleven van voorschriften en de impact die dit heeft op de kwaliteit van de keuring,

De Divisie Rijgeschiktheid kan de volgende maatregelen opleggen:

 • 7.2.1 Maatregelen bij niet naleven van de vereisten onder categorie A

 • 7.2.1 a. Feedback & Waarschuwing

  Bij het niet naleven van vereisten zal feedback en bij herhaling een waarschuwing worden gegeven. Dit wordt schriftelijk aan de medisch specialist bekend gemaakt.

 • 7.2.1.b. Intrekken van de aanwijzing

  In geval er meerdere malen de vereisten niet zijn nageleefd en er reeds een waarschuwing is gegeven, kan het CBR overgaan tot intrekking van de aanwijzing.

  Na intrekking van een aanwijzing kan de medisch specialist na verloop van tenminste een jaar opnieuw een aanvraag voor een aanwijzing indienen.

 • 7.2.2 Maatregelen bij niet naleven van de vereisten onder categorie B

 • 7.2.2.a. Intrekken van de aanwijzing

  Bij overtreding van de vereisten gaat het CBR direct over tot intrekking van de aanwijzing.

  Na intrekking van een aanwijzing kan de medisch specialist na verloop van tenminste een jaar opnieuw een aanvraag voor een aanwijzing indienen, mits weer aan de vereisten wordt voldaan.

Een intrekking van de aanwijzing treedt in werking na het genomen besluit door het CBR. Dit besluit wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de medisch specialist. Hierin is ook de datum van de inwerkingtreding van het besluit opgenomen. Keuringen waarvoor al kandidaten zijn opgevoerd kunnen nog verricht worden, tenzij sprake is van een categorie B overtreding. In het geval sprake is van een categorie B overtreding zal het CBR de kosten van eventuele nieuwe keuringen bij een andere medisch specialist op de keurend medisch specialist verhalen.

Hoofdstuk 8: Bezwaar en beroep bij intrekking aanwijzing
8.1 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de medisch specialist tegen een besluit tot intrekking van een aanwijzing bezwaar indienen bij de afdeling Juridische Zaken van het CBR. De medisch specialist moet dit doen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de medisch specialist het niet eens is met de beslissing. Tevens dient een kopie van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt te worden meegestuurd. Onderaan de beslissing staat informatie over hoe men in bezwaar kan gaan.

8.2 Geen bezwaar mogelijk

Tegen een brief met een waarschuwing kan geen bezwaarschrift worden ingediend, omdat dit geen besluit betreft in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar een voorbereidingshandeling.

ARTIKEL II

Deze aangepaste beleidsregel treedt in werking met ingang 1 december 2018

ARTIKEL III

Deze beleidsregel wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Rijswijk, 26 november 2018

Directie CBR, P.J. Delsing Algemeen directeur CBR

BIJLAGE AANWIJZINGSPROCEDURE

 • a) Geschiktheidsvereisten voor aanmelding

  De vereisten om aangewezen te worden als keurend medisch specialist voor het CBR zijn vervat in de Beleidsregel keurend medisch specialisten.

  De aanwijzing geschiedt door het CBR indien aan het gestelde in de Beleidsregel wordt voldaan.

  De vereisten om aangewezen te worden als keurend medisch specialist voor het CBR zijn vervat in de Beleidsregel keurend medisch specialisten.

  De aanwijzing geschiedt door het CBR indien aan het gestelde in de Beleidsregel wordt voldaan.

 • b) Procedure tot aanwijzing als keurend medisch specialist voor CBR

  • a. Aanmelding via rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl. Waarna de specialist een informatiepakket en een registratieformulier ontvangt.

  • b. Na aanmelding: controle op aanmelding door CBR: volledigheid en & juistheid van de verstrekte gegevens (o.a BIG en registratie medisch specialistenregister) en check op het al dan niet voldoen aan de gestelde vereisten.

  • c. Indien de gegevens compleet zijn en er wordt aan de gestelde vereisten voldaan, volgt een uitnodiging voor de introductie bijeenkomst (max 1 dag) Gezondheidsverklaring.

  • d. Introductiebijeenkomst en kennismaking.

  • e. Zo mogelijk een locatie bezoek (alleen indien sprake is van een keuringslocatie buiten een erkende zorginstelling).

 • c) Besluit

  Besluit tot aanwijzing keurend medisch specialist geschiedt als de stappen a t/m e positief afgerond zijn. De betreffende medisch specialist wordt dan ingeschreven in het openbare register van het CBR voor ‘Aangewezen medisch specialisten rijbewijskeuringen voor Gezondheidsverklaringen’.

 • d) Aanwijzing voor keuringen Vorderingen

  • a. Een verzoek tot inschrijving als keurend medisch specialist voor Vorderingen kan vanaf 6 maanden na inschrijving als keurend medisch specialist Gezondheidsverklaringen ingediend worden.

  • b. Indien de GV-keuringen en rapportages voor het CBR voldoen aan het gesteld in de Beleidsregel keurend medisch specialisten ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor de introductiebijeenkomst voor Vorderingen.

  • c. Na deze bijeenkomst gevolgd te hebben volgt de inschrijving als keurend medisch specialist voor Vorderingen.

TOELICHTING WIJZIGING BELEIDSREGEL SEPTEMBER 2018

Algeheel:

De term Eigen verklaring is vervangen door gezondheidsverklaring tgv de naamswijziging per november 2017; tekstueel is de beleidsregel opnieuw bekeken en gecorrigeerd.

Hoofdstuk 2

Naar aanleiding van het besluit van het ministerie, publicatie Staatscourant, d.d. 2 december 2016 (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-65362.html), zijn de kosten voor alle medische rapportages in het kader van de vorderingsprocedure voor de keurling en worden deze door de keurling direct aan de specialist betaald. Voorheen werden deze vanuit het CBR vergoed. Ten gevolge hiervan is hoofdstuk 2 als volgt aangepast:

Oorspronkelijke tekst:

Het CBR heeft de bevoegdheid om in bepaalde gevallen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid een rapport van een medisch specialist te eisen (Wegenverkeerswet 1994, Reglement rijbewijzen). Deze bevoegdheid is bij het CBR ondergebracht bij de Divisie Rijgeschiktheid, waaronder de Units Medisch en Vorderingen ressorteren.

Unit Medisch behandelt aanvragen in de zogenoemde Eigen verklaringsprocedure. Reden voor insturen van een Eigen verklaring zijn met name het doen van rijexamen, vernieuwing van een verlopen of ongeldig rijbewijs en een (vrijwillige) melding van twijfel aan de rijgeschiktheid bij geldig rijbewijs. De kosten van een medische rapportage, inclusief aanvullingen, zijn op wettelijk voorschrift voor de keurling en worden direct aan de medisch specialist betaald.

De Unit Vorderingen behandelt mededelingen van een vermoeden van ongeschiktheid of onvoldoende rijvaardigheid bij bezit van geldig rijbewijs. Deze mededelingen ontvangt het CBR meestal van de politie, maar soms ook van behandelend artsen die vanwege het grote belang van de verkeersveiligheid het beroepsgeheim doorbreken. Een mededeling van het vermoeden van ongeschiktheid kan leiden tot een gedragsmaatregel (bijvoorbeeld Educatieve maatregel), maar ook tot een medisch onderzoek. In geval van onderzoek naar misbruik van alcohol of drugs, betaalt de keurling de kosten van de onderzoeksrapportage zelf. In andere gevallen (bijvoorbeeld black-out) betaalt de Minister van Infrastructuur en Milieu (I en M) de kosten. Betaling van de kosten gaat via het CBR, en het CBR betaalt de medisch specialist.

De tarieven die medisch specialisten in rekening mogen brengen voor een rapport in de Eigen verklaringsprocedure of de Vorderingsprocedure worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bij verwijzing door de Divisie Rijgeschiktheid van het CBR gelden twee hoofdprincipes. In voorkomende gevallen verwijst het CBR in de Eigen verklaringsprocedure naar dezelfde medisch specialist indien deze reeds eerder in het kader van een Vorderingsprocedure een rapport opstelde. In de overige gevallen is de geografische beschikbaarheid het criterium. Het rapport van de medisch specialist toetst de Divisie Rijgeschiktheid aan de Regeling eisen geschiktheid 2000, waarin de Minister van I&M de eisen aan de rijgeschiktheid heeft opgenomen (publicatie Staatscourant). Het CBR kan en mag van deze normen niet afwijken (vaste jurisprudentie Raad van State).

Nieuwe tekst:

Hoofdstuk 2: Positie en werkzaamheden van de Divisie Rijgeschiktheid

Het CBR heeft de bevoegdheid om in bepaalde gevallen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van een (aspirant) rijbewijsbezitter een rapport van een medisch specialist te eisen (Wegenverkeerswet 1994, Reglement rijbewijzen). Deze bevoegdheid is bij het CBR ondergebracht bij de Divisie Rijgeschiktheid, waaronder de Units Medisch en Vorderingen ressorteren.

Unit Medisch behandelt aanvragen in de zogenoemde Gezondheidsverklaringsprocedure. Reden voor insturen van een Gezondheidsverklaring zijn met name het afleggen van rijexamen, vernieuwing van een verlopen of ongeldig rijbewijs en een (vrijwillige) melding van twijfel aan de rijgeschiktheid bij geldig rijbewijs. De kosten van een medische rapportage, inclusief aanvullingen, in deze procedure zijn conform wettelijk voorschrift voor de keurling en worden door deze direct aan de medisch specialist betaald.

De Unit Vorderingen behandelt mededelingen van een vermoeden van ongeschiktheid of onvoldoende rijvaardigheid bij bezit van geldig rijbewijs. Deze mededelingen ontvangt het CBR meestal van de politie, maar soms ook van behandelend artsen die vanwege het grote belang van de verkeersveiligheid het beroepsgeheim doorbreken. Een mededeling van het vermoeden van ongeschiktheid kan leiden tot een gedragsmaatregel (bijvoorbeeld Educatieve maatregel), maar ook tot een medisch onderzoek. De kosten van een medische rapportage, inclusief aanvullingen, zijn conform wettelijk voorschrift voor de keurling en worden door deze direct aan de medisch specialist betaald. In geval van onderzoek naar misbruik van alcohol of drugs betaalt de keurling de kosten aan het CBR en worden de kosten van de keuring vervolgens door het CBR aan de specialist vergoed. In andere gevallen (bv een black-out of een combinatie van een psychiatrische aandoening en een onderzoek naar misbruik van psychoactieve middelen) zijn de kosten van een medische rapportage, inclusief aanvullingen, conform wettelijk voorschrift voor de keurling en worden door deze direct aan de medisch specialist betaald.

De tarieven die medisch specialisten in rekening mogen brengen voor een rapport in de gezondheidsverklaringsprocedure of de Vorderingsprocedure worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bij verwijzing door de Divisie Rijgeschiktheid van het CBR gelden twee hoofdprincipes. In voorkomende gevallen verwijst het CBR in de gezondheidsverklaringsprocedure naar dezelfde medisch specialist indien deze reeds eerder in het kader van een Vorderingsprocedure een rapport opstelde. In de overige gevallen is de geografische beschikbaarheid het criterium.

Het rapport van de medisch specialist toetst de Divisie Rijgeschiktheid aan de Regeling eisen geschiktheid 2000, waarin de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de eisen m.b.t. de rijgeschiktheid heeft opgenomen (publicatie Staatscourant). Het CBR kan en mag van deze normen niet afwijken (vaste jurisprudentie Raad van State).

Hoofdstuk 3

In hoofdstuk 3 is de aanmeldprocedure iets aangepast:

Specialisten kunnen zich aanmelden bij specialistenbeheer. Het emailadres is toegevoegd.

Dit is ook gewijzigd in de bijlage.

Hoofdstuk 4: Vereisten

Voor het verkrijgen en behouden van de aanwijzing als keurend medisch specialist dient deze aan de volgende vereisten te voldoen.

Hieraan is de volgende zin toegevoegd:

Wanneer er niet (meer) aan een van deze eisen voldaan wordt dient de specialist dit per ommegaande bij het CBR te melden.

De afspraken rondom keuringen onder supervisie zijn uitgebreid

Oorspronkelijke tekst

 • 4.2.e. Op grond van de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt een medisch specialistisch rapport in het kader van een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgesteld en ondertekend door de medisch specialist.

  Daarbij het is toegestaan dat delen van het onderzoek onder supervisie van de medisch specialist zijn uitgevoerd door een derde. Uit de rapportage moet blijken welke onderdelen van de keuring door de medisch specialist zelf zijn uitgevoerd.

  De medisch specialist moet er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat deze derde bekwaam is de handelingen en onderzoeken uit te voeren.

Aangepaste tekst

 • 4.2.e. Op grond van de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt een medisch specialistisch rapport in het kader van een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgesteld en ondertekend door de medisch specialist.

  Daarbij het is toegestaan dat delen van het onderzoek onder supervisie van de medisch specialist zijn uitgevoerd door een derde;

  • keuring onder supervisie gebeurt via de gedragsregels en protocollen van de beroepsgroep

  • Uit de rapportage moet blijken welke onderdelen van de keuring door de medisch specialist zelf zijn uitgevoerd. Het is niet voldoende dat het rapport getekend wordt door de specialist.

  • Het bespreken van het dossier tussen de arts en de superviserend specialist vindt plaats in het bijzijn van de keurling

4.3.i Rapportage

Het CBR heeft voor meerdere ziektebeelden keuringssjablonen ontwikkeld voor de gezondheidsverklaringsprocedure. Deze keuringssjablonen kunnen in veel voorkomende gevallen een volledige rapportage vervangen. Hierdoor wordt niet alleen de digitale verwerking van de aanvragen bij het CBR gefaciliteerd, maar kan een keuring in deze specifieke gevallen sneller afgehandeld worden door een keurend specialist.

Ten gevolge hiervan is paragraaf 4.3.i als volgt aangepast:

Punt i

Oorspronkelijke tekst:

De rapportage wordt in getypte versie opgemaakt; daarnaast wordt bij keuringen in het kader van de Eigen Verklaringsprocedure het advies genoteerd op het keuringsformulier. Uitzondering hierop vormt de oogheelkundige rapportage, deze kan geschreven worden ingestuurd.

Nieuwe tekst

De rapportage wordt in getypte versie opgemaakt; daarnaast wordt bij keuringen in het kader van de Gezondheidsverklaringsprocedure het advies genoteerd op het keuringsformulier. Uitzondering hierop vormt de situatie waarbij er sprake is van een keuring waarvoor het CBR een keuringssjabloon heeft ontwikkeld voor de gezondheidsverklaringsprocedure.

Punt iv is toegevoegd:

Indien het CBR een keuringssjabloon heeft ontwikkeld voor een specifiek ziektebeeld kan een volledig ingevuld keuringssjabloon in de Gezondheidsverklaringsprocedure een volledige rapportage vervangen. Dit alleen als er geen andere aandoeningen aanwezig zijn op hetzelfde vakgebied waarvoor tevens een volledige specialistische rapportage noodzakelijk is.

Oorspronkelijke punt iv is nu genummerd als v

4.6. Vereisten service

Titel aangepast naar: Organisatorische vereisten

4.6.g toegevoegd:

Hierbij inbegrepen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de gegevens aangaande de keurling. Indien daar onverhoopt aanleiding voor is (bijv. bij vermissing van medische informatie) neemt de specialist contact op met de Autoriteit persoonsgegevens.

Hoofdstuk 5

In verband met de onduidelijkheid omtrent declareren van gemaakte kosten naar aanleiding van een aanvullende verzoek tot informatie is hoofdstuk 5 aangepast.

Oorspronkelijke tekst:

Hoofdstuk 5: Kosten aanvullende informatie

 • 5.1. In geval de keurling bezwaar of beroep aantekent en het CBR aanvullende informatie van de medisch specialist behoeft, geldt het navolgende:

  • i. Ingeval van ongegrondheid cq afwijzing van het bezwaar of beroep, worden de kosten van de aanvullende informatie door de keurend medisch specialist doorbelast aan de keurling indien sprake is van een keuring in het kader van een EV. Ingeval van een Vorderingskeuring kan 1 maal de NZa-toeslag voor indirecte tijd (15 minuten) aan het CBR in rekening gebracht worden.

  • ii. Ingeval het beroep of bezwaar leidt tot wijziging van het rapport of het advies van de medisch specialist dan geldt het navolgende.

  In beginsel is de medisch specialist verantwoordelijk om zich ervan te overtuigen dat hij/zij over voldoende en over de benodigde informatie beschikt om advies uit te brengen.

  Als aantoonbaar aan deze verplichting is voldaan dan kunnen de kosten van het meerwerk zoals beschreven onder punt i in rekening gebracht worden. Indien dit echter aantoonbaar niet het geval is zullen de bijkomende kosten niet in rekening gebracht kunnen worden bij de klant of het CBR.

Nieuwe tekst:

Hoofdstuk 5: Kosten aanvullende informatie

 • 5.1. In geval de medisch adviseur in de Gezondheidsverklaringsprocedure of vorderingsprocedure verzoekt om een aanvulling op de rapportage, geldt het navolgende:

  • i. Ingeval het verzoek tot aanvulling gedaan wordt in verband met een rapport van onvoldoende kwaliteit (onvolledig, onvoldoende duidelijk en/of onvoldoende concludent) kunnen de kosten niet in rekening gebracht worden bij het CBR.

  • ii. Ingeval het verzoek tot aanvulling gedaan wordt in verband met nieuw verkregen informatie of doordat het CBR verzuimd heeft vooraf volledige informatie toe te sturen kunnen de kosten gedeclareerd worden bij het CBR. Hiervoor kan maximaal 1 maal het NZa tarief voor indirecte tijd aan het CBR in rekening gebracht worden.

 • 5.2. In geval de keurling bezwaar of beroep aantekent en de juridische afdeling van het CBR aanvullende informatie van de medisch specialist behoeft, geldt het navolgende:

  • i. Hiervoor kunnen de kosten bij het CBR gedeclareerd worden bij het CBR. Hiervoor kan maximaal 1 maal het NZa tarief voor indirecte tijd aan het CBR in rekening gebracht worden.

Hoofdstuk 6: Geldigheidsduur en opzegging

Sinds januari 2018 is een arts verplicht zicht te her-registreren in het BIG-register. Wanneer een arts niet meer geregistreerd staat in het BIG-register mag hij geen werkzaamheden als arts meer verrichten. In verband hiermee zijn in paragraaf 6.4 de woorden ‘uit het BIG register’ toegevoegd.

Aangepaste tekst 6.4

 • 6.4 De aanwijzing als keurend medisch specialist eindigt per datum van uitschrijving uit het BIG register en/of uit het register van de RGS. De medisch specialist dient de uitschrijving vooraf en tijdig door te geven aan het CBR.

Hoofdstuk 7

De maatregelen die het CBR kan nemen zijn in de aangepaste versie apart vermeld onder de desbetreffende categorie.

Oorspronkelijke tekst

7.2. Maatregelen

Afhankelijk van de categorie en het aantal malen dat niet is nageleefd wordt een maatregel opgelegd. Bij de bepaling van de maatregel wordt in algemene zin rekening gehouden met de aard en ernst van het niet naleven en de impact die dit heeft op de kwaliteit van de keuring, rekening houdend met de impact van de maatregel op de bedrijfsvoering van de medisch specialist.

De Divisie Rijgeschiktheid kan de volgende maatregelen opleggen:

 • 7.2.1 Feedback & Waarschuwing

  Bij het niet naleven van vereisten vallend onder categorie A zal feedback en bij herhaling een waarschuwing worden gegeven. Dit wordt schriftelijk aan de medisch specialist bekend gemaakt.

 • 7.2.2 Intrekken van de aanwijzing

  In geval er meerdere malen de vereisten van categorie A niet zijn nageleefd en er reeds een waarschuwing is gegeven, kan het CBR overgaan tot intrekking van de aanwijzing.

  Bij overtreding van de vereisten behorend tot categorie B gaat het CBR direct over tot intrekking van de aanwijzing.

  Na intrekking van een aanwijzing kan de medisch specialist na verloop van tenminste een jaar opnieuw een aanvraag voor een aanwijzing indienen.

Aangepaste tekst

7.2. Maatregelen

Het CBR legt een maatregel op passend bij de hierboven genoemde categorie.

Bij de bepaling van de maatregel wordt in algemene zin rekening gehouden met de aard en ernst van het niet naleven van voorschriften en de impact die dit heeft op de kwaliteit van de keuring,

De Divisie Rijgeschiktheid kan de volgende maatregelen opleggen:

 • 7.2.1 Maatregelen bij niet naleven van de vereisten onder categorie A

 • 7.2.1 a. Feedback & Waarschuwing

  Bij het niet naleven van vereisten zal feedback en bij herhaling een waarschuwing worden gegeven. Dit wordt schriftelijk aan de medisch specialist bekend gemaakt.

 • 7.2.2.b. Intrekken van de aanwijzing

  In geval er meerdere malen de vereisten niet zijn nageleefd en er reeds een waarschuwing is gegeven, kan het CBR overgaan tot intrekking van de aanwijzing.

  Na intrekking van een aanwijzing kan de medisch specialist na verloop van tenminste een jaar opnieuw een aanvraag voor een aanwijzing indienen.

 • 7.2.2 Maatregelen bij niet naleven van de vereisten onder categorie B

 • 7.2.2.a. Intrekken van de aanwijzing

  Bij overtreding van de vereisten gaat het CBR direct over tot intrekking van de aanwijzing.

  Na intrekking van een aanwijzing kan de medisch specialist na verloop van tenminste een jaar opnieuw een aanvraag voor een aanwijzing indienen, mits weer aan de vereisten wordt voldaan.