Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2018, 68130Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan 'N411 Bunnik', gemeente Bunnik

Logo Utrecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat Provinciale Staten van Utrecht op 5 november 2018 het inpassingsplan ‘N411 Bunnik’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Het project

Het voorliggende inpassingsplan is gericht op het planologisch-juridisch mogelijk maken van een aantal maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en het realiseren van natuurontwikkeling rondom de N411 op het grondgebied van de gemeente Bunnik. Het inpassingsplan omvat de volgende maatregelen:

  • 1.

    Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets/-voetgangersoversteek, verlegging van een deel van de parallelweg, een parallelwegoversteek en de inrichting van de Brink aan de Achterdijk;

  • 2.

    Realisatie Natuur Netwerk Nederland ter hoogte van Vechten, in een deel van het gebied tussen N411 en de spoorlijn, inclusief faunapassage voor kleine dieren tussen noord- en zuidzijde van de weg.

Het inpassingsplan wijkt op ondergeschikte onderdelen af van het ontwerpinpassingsplan vanwege het doorvoeren van enkele ambtelijke wijzigingen. Een overzicht van deze wijzigingen ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan kunt u vinden in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, bijlage 15, van het inpassingsplan.

Terinzagelegging

Het vastgestelde inpassingsplan ‘N411 Bunnik’ inclusief bijlagen, ligt met ingang van 30 november 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Daarnaast is het vastgestelde inpassingsplan ‘N411 Bunnik’ raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft de ID-code NL.IMRO.9926.IP0504N411Bunnik-VA01.

De procedure

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het ontwerpinpassingsplan naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen van beroep instellen tegen het inpassingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijzen hebben ingediend, tegen de wijzigingen in de definitieve besluiten ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan.

 

Op de besluiten en plannen is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Deze wet bevat bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure. Dit heeft onder andere tot gevolg dat geen pro forma beroep kan worden aangetekend, maar dat alle beroepsgronden voor het einde van de beroepstermijn moeten worden ingediend.

 

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd.

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over de procedure kunt u terecht bij de provincie Utrecht. U kunt contact opnemen met mevrouw M. van Gessel, telefoonnummer (030) 258 35 01 of mevrouw A. Heinhuis (030) 258 2369.