Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2018, 68049OverigBesluit hogere grenswaarden ‘Plantage de Sniep - deelplan de Tramlus’

Logo Diemen

Het college van burgemeester en wethouders van Diemen heeft op 30 oktober 2018, een hogere grenswaarde besluit vastgesteld voor deelplan de Tramlus in de wijk Plantage de Sniep.

Met dit besluit hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld vanwege weg- en railverkeerslawaai teneinde woningbouw mogelijk te maken.

Het besluit ligt van 30 november 2018 t/m 10 januari 2019 bij de balie in het gemeentehuis ter inzage.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld tegen het hogere grenswaarde besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest tot het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp besluit.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde termijn van ter inzage legging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.