Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6802

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

VERKEERSBESLUIT

Logo Noord-Beveland

V201803

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland,

Zijn bevoegd om een besluit in te trekken ingevolge het bepaalde in artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van de BABW.

Betreft: het intrekken van de gehandicapten parkeerplaats aan de Visserijstraat 21 in Wissenkerke.

Overwegende dat: 

- Naar aanleiding van verkregen informatie de gehandicapten parkeerplaats niet meer noodzakelijk is;

- De gehandicapten parkeerplaats naar de originele staat zal worden teruggebracht;

- Op basis van artikel 12 van BABW het op 28 oktober 2014 genomen verkeersbesluit;

- Op grond van artikel 26 BABW het besluit gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

 

Gelet op:

- artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van BABW, alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 lid 1 onder d: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Besluiten:

I. Formeel opheffen van de gehandicapten parkeerplaats en het verwijderen van het E6 bord zoals genoemd in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

II. Een kopie van dit besluit toe te zenden aan:

- Politie Zeeland, Postbus 5009, 4330 KA Middelburg;

- dhr. (naam), (adres).

 

Wissenkerke, 29 januari 2018

Burgemeerster en wethouders van Noord-Beveland

namens deze,

mr. B.C.C. Melis

adjunct-secretaris

Mededelingen

N.B.: “Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

  Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot onze afdeling Beleid en projecten (14 0113). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl