Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 67890Ruimtelijke plannenM.e.r.-beoordelingsbesluit uitbreiding Madurodam

Logo 's-Gravenhage

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

gelet op artikel 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer,

 

gelet op bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985,

 

overwegende dat:

 

 • -

  Madurodam BV een plan heeft ingediend voor de uitbreiding van Madurodam aan het George Maduroplein;

 • -

  het plan niet kan worden gerealiseerd binnen het vigerende planologische regime;

 • -

  er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid om het plan te kunnen realiseren;

 • -

  op grond van het Besluit milieueffectrapportage (bijlage D, categorie D10) door de initiatiefnemer een m.e.r.-beoordeling is uitgevoerd voor deze ontwikkeling;

 • -

  de aanbevelingen uit hoofdstuk 5 van de m.e.r.-beoordeling worden overgenomen;

 • -

  de conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten;

 • -

  wij ons kunnen verenigen met deze conclusie.

 

besluit:

 

 • I.

  dat voor de uitbreiding van Madurodam en de daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. 

 

 • II.

  dat dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het gemeenteblad.

 

Den Haag, 6 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Peter Hennephof

 

de burgemeester,

Pauline Krikke