Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2018, 67507VerkeersbesluitenVoetgangersoversteekplaats Het Spant in Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

 

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Is het gewenst om een voetgangersoversteekplaats te realiseren op Het Spant in Raamsdonksveer.

In september 2016 is het beleidsplan “Oversteken doen we zo!” door de gemeenteraad vastgesteld. Een onderdeel van dit besluit is om een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op Het Spant.

In de bestaande situatie is geconstateerd dat met name ouderen vanuit Rivierzicht hier moeite hebben met oversteken. Omdat de Helling in een rechtstreekse route richting het centrum ligt, en in de praktijk nu ook als zodanig gebruikt wordt, is dit een goede locatie voor een oversteekplaats.

Met dit besluit wordt niet voldaan aan de uitvoering van een voetgangersoversteekplaats uit het bovengenoemde beleidsplan. De Haven in Raamsdonksveer staat echter op de planning voor een herontwikkeling. Vanuit de Haven is dezelfde looplijn richting het centrum vanuit Rivierzicht als deze loopt via de Helling. Daarom is het de bedoeling om bij deze herontwikkeling een nieuwe oversteekplaats te realiseren conform het beleid.

Concreet betekent dit:

 • dat voetgangers ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats voorrang hebben bij het oversteken op het gemotoriseerd- en fietsverkeer op Het Spant;

 • dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersborden L2f van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek en fietspad een voetgangersoversteekplaats aan te wijzen.

 

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB18-10 SITUATIETEKENING

 

Raamsdonksveer, 28 november 2018

  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

   

Jos Hopmans

Cluster Buitenruimte

Medewerker verkeer

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.