Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/241956, houdende wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van de Kaderwet subsidies I en M en de artikelen 8 en 10 van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 9 van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 15 december 2018.

2. Er wordt een derde lid toegevoegd:

  • 3. In afwijking van het tweede lid, blijven de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken en het Besluit houdende vaststelling van het subsidieplafond voor het jaar 2019 (Stcrt. 2018, 67339) van toepassing op vóór 15 december 2018 ingediende aanvragen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 december 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk gehad het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit was van belang vanwege het aankomende verbod op asbestdaken, dat per 31 december 2024 zal gaan gelden. De subsidieregeling stimuleerde de versnelde verwijdering van asbestdaken en had daarom een tijdelijk karakter. Hij zou gelden totdat het beschikbare budget van in totaal €75.000.000,- zou zijn uitgeput. Zo zou de totale opgave van de verwijdering van asbestdaken beter worden gespreid over de jaren tot 2024. Met de vaststelling van het subsidieplafond voor 2019 (Stcrt. 2018, 67339) is het beschikbare budget uitgeput. Daarom komt de regeling met ingang van 15 december 2018 te vervallen. Met de vóór 15 december 2018 ingediende aanvragen is het subsidieplafond voor 2019 namelijk al uitgeput. Voor deze vóór 15 december 2018 ingediende aanvragen blijft de regeling gelden en op de aanvragen zal conform de regeling worden beslist. Dat betekent dat de voor 2019 beschikbare gelden worden verdeeld over de aanvragen gedaan in 2018 in volgorde van binnenkomst. Daarbij bestaat evenwel de kans dat vóór 15 december 2018 ingediende aanvragen niet gehonoreerd worden, omdat ingevolge artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht een subsidie wordt geweigerd, indien door de verstrekking ervan het subsidieplafond zou worden overschreden.

Er vindt geen internetconsultatie plaats, omdat consultatie niet in betekende mate kan leiden tot aanpassing van de regeling (intrekking van subsidieregeling). De intrekking van de regeling zal – naast de bekendmaking in de Staatscourant – worden aangekondigd op de site van de RVO die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling. De intrekking is ook al aangekondigd bij de bekendmaking van het subsidieplafond voor 2019 (Stcrt. 2018, 67339).

Wat betreft de inwerkingtreding van de regeling wordt niet aangesloten bij een daarvoor vastgesteld inwerkingtredingsmoment in verband met de boekjaarsystemen van de RVO.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven