Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2018, 66747Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Pijperstaart 2 te Kampen

Logo Kampen

Het college heeft het ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied 2014, 6e wijziging Pijperstaart 2” vrijgegeven voor terinzagelegging.

De wijziging houdt in dat het bouwvlak gedeeltelijk wordt aangepast zodat het mogelijk wordt om een nieuwe botenloods te realiseren. Het voornemen voldoet aan de gestelde afwegingskaders.

 

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 28 november 2018 tot en met 9 januari 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991245-OW01.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen, onder vermelding van het ontwerpbestemmingsplan. Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, telefoonnummer 14 038.